رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
اوحدي مراغه
2 1 1 0 4 2 2 4 0
2
کانياو اشنويه
2 1 1 0 3 2 1 4 0
3
نفت ايرانيان تهران
2 1 1 0 3 2 1 4 0
4
شهداي گروس بيجار
2 1 1 0 1 0 1 4 0
5
کياي تهران
2 0 2 0 3 3 0 2 0
6
گرين کشاورز نهاوند
2 0 2 0 2 2 0 2 0
7
خورشيد مهر قروه کردستان
2 0 2 0 2 2 0 2 0
8
کاويان نقده
2 0 2 0 1 1 0 2 0
9
1 0 1 0 1 1 0 1 0
10
ستارگان آژند آذربايجان
1 0 1 0 0 0 0 1 0
11
نيکان مهر تهران
2 0 1 1 1 2 -1 1 0
12
عقاب تبريز
2 0 1 1 1 3 -2 1 0
13
جام جم بيله سوار
2 0 0 2 1 3 -2 0 0