برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/07/27 16:00

پدیده مشهد

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/07/27 16:00

صنعت نفت آبادان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/07/28 18:00

فولاد خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1400/07/30 18:00

گل گهر سیرجان

4 - 1

تراکتور تبریز

1400/07/28 16:00

استقلال تهران

1 - 0

هوادار تهران

1400/07/28 18:00

نساجی مازندران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/07/27 15:30

سپاهان اصفهان

2 - 0

مس رفسنجان

1400/07/27 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 3

سپاهان اصفهان

1400/08/02 16:00

مس رفسنجان

3 - 0

پدیده مشهد

1400/08/02 16:00

آلومينيوم اراک

3 - 0

فولاد خوزستان

1400/08/05 18:00

هوادار تهران

0 - 2

پيکان تهران

1400/08/03 16:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

استقلال تهران

1400/08/03 18:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

گل گهر سیرجان

1400/08/03 16:00

تراکتور تبریز

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/08/03 18:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

نساجی مازندران

1400/08/05 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/08/08 18:00

استقلال تهران

1 - 0

تراکتور تبریز

1400/08/08 18:00

صنعت نفت آبادان

0 - 2

فجر سپاسي شیراز

1400/08/08 18:00

سپاهان اصفهان

1 - 0

هوادار تهران

1400/08/08 18:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

پرسپولیس تهران

1400/08/10 16:00

فولاد خوزستان

2 - 1

مس رفسنجان

1400/08/10 18:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

نساجی مازندران

1400/08/10 18:00

پيکان تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/08/21 16:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 0

پدیده مشهد

1400/08/14 16:00

تراکتور تبریز

1 - 2

پيکان تهران

1400/08/14 16:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

استقلال تهران

1400/08/14 16:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

سپاهان اصفهان

1400/08/14 18:00

مس رفسنجان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/08/15 16:00

نساجی مازندران

0 - 2

صنعت نفت آبادان

1400/08/15 16:00

پرسپولیس تهران

1 - 1

گل گهر سیرجان

1400/08/15 18:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/08/15 18:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/08/27 15:00

پدیده مشهد

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1400/08/27 15:00

صنعت نفت آبادان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/08/27 18:00

پيکان تهران

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/08/28 15:00

مس رفسنجان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1400/08/28 16:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

تراکتور تبریز

1400/08/28 18:00

استقلال تهران

0 - 0

نساجی مازندران

1400/08/28 18:00

فولاد خوزستان

1 - 0

هوادار تهران

1400/08/28 17:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

پدیده مشهد

1400/09/03 15:00

نساجی مازندران

2 - 2

پيکان تهران

1400/09/03 15:00

هوادار تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/09/03 15:00

گل گهر سیرجان

0 - 0

استقلال تهران

1400/09/03 16:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

مس رفسنجان

1400/09/03 17:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1400/09/03 17:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/09/03 18:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 2

سپاهان اصفهان

1400/09/03 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

گل گهر سیرجان

1400/09/08 15:00

صنعت نفت آبادان

-

استقلال تهران

1400/09/08 16:00

سپاهان اصفهان

-

نساجی مازندران

1400/09/08 16:00

مس رفسنجان

-

هوادار تهران

1400/09/08 16:00

پرسپولیس تهران

-

نفت مسجد سلیمان

1400/09/08 18:00

پدیده مشهد

-

فجر سپاسي شیراز

1400/09/09 15:00

آلومينيوم اراک

-

ذوب آهن اصفهان

1400/09/09 15:00

فولاد خوزستان

-

تراکتور تبریز

1400/09/09 16:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

-

نفت مسجد سلیمان

1400/09/13 15:00

گل گهر سیرجان

-

سپاهان اصفهان

1400/09/13 15:00

استقلال تهران

-

پرسپولیس تهران

1400/09/13 16:00

صنعت نفت آبادان

-

پيکان تهران

1400/09/13 16:00

فجر سپاسي شیراز

-

فولاد خوزستان

1400/09/14 15:00

تراکتور تبریز

-

آلومينيوم اراک

1400/09/14 15:00

نساجی مازندران

-

پدیده مشهد

1400/09/14 15:00

ذوب آهن اصفهان

-

مس رفسنجان

1400/09/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1400/09/18 16:00

پيکان تهران

-

استقلال تهران

1400/09/18 16:00

پرسپولیس تهران

-

هوادار تهران

1400/09/18 18:00

پدیده مشهد

-

گل گهر سیرجان

1400/09/19 15:00

مس رفسنجان

-

تراکتور تبریز

1400/09/19 15:00

نفت مسجد سلیمان

-

ذوب آهن اصفهان

1400/09/19 15:00

آلومينيوم اراک

-

فجر سپاسي شیراز

1400/09/19 15:00

فولاد خوزستان

-

نساجی مازندران

1400/09/19 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

-

نفت مسجد سلیمان

صنعت نفت آبادان

-

پدیده مشهد

ذوب آهن اصفهان

-

هوادار تهران

گل گهر سیرجان

-

فولاد خوزستان

پيکان تهران

-

پرسپولیس تهران

استقلال تهران

-

سپاهان اصفهان

فجر سپاسي شیراز

-

مس رفسنجان

نساجی مازندران

-

آلومينيوم اراک

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان

-

پيکان تهران

آلومينيوم اراک

-

گل گهر سیرجان

هوادار تهران

-

تراکتور تبریز

پدیده مشهد

-

استقلال تهران

نفت مسجد سلیمان

-

فجر سپاسي شیراز

مس رفسنجان

-

نساجی مازندران

فولاد خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

نفت مسجد سلیمان

پيکان تهران

-

پدیده مشهد

تراکتور تبریز

-

ذوب آهن اصفهان

استقلال تهران

-

فولاد خوزستان

سپاهان اصفهان

-

پرسپولیس تهران

گل گهر سیرجان

-

مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان

-

آلومينيوم اراک

فجر سپاسي شیراز

-

هوادار تهران

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

پيکان تهران

نفت مسجد سلیمان

-

گل گهر سیرجان

پرسپولیس تهران

-

تراکتور تبریز

آلومينيوم اراک

-

استقلال تهران

ذوب آهن اصفهان

-

فجر سپاسي شیراز

پدیده مشهد

-

سپاهان اصفهان

هوادار تهران

-

نساجی مازندران

مس رفسنجان

-

صنعت نفت آبادان

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

نفت مسجد سلیمان

نساجی مازندران

-

ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان

-

فولاد خوزستان

فجر سپاسي شیراز

-

تراکتور تبریز

پدیده مشهد

-

پرسپولیس تهران

استقلال تهران

-

مس رفسنجان

پيکان تهران

-

آلومينيوم اراک

گل گهر سیرجان

-

هوادار تهران

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

استقلال تهران

فولاد خوزستان

-

پدیده مشهد

ذوب آهن اصفهان

-

گل گهر سیرجان

مس رفسنجان

-

پيکان تهران

تراکتور تبریز

-

نساجی مازندران

پرسپولیس تهران

-

فجر سپاسي شیراز

هوادار تهران

-

صنعت نفت آبادان

آلومينيوم اراک

-

سپاهان اصفهان