برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/07/27 16:00

پدیده مشهد

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/07/27 16:00

صنعت نفت آبادان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/07/28 18:00

فولاد خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1400/07/30 18:00

گل گهر سیرجان

4 - 1

تراکتور تبریز

1400/07/28 16:00

استقلال تهران

1 - 0

هوادار تهران

1400/07/28 18:00

نساجی مازندران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/07/27 15:30

سپاهان اصفهان

2 - 0

مس رفسنجان

1400/07/27 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 3

سپاهان اصفهان

1400/08/02 16:00

مس رفسنجان

3 - 0

پدیده مشهد

1400/08/02 16:00

آلومينيوم اراک

3 - 0

فولاد خوزستان

1400/08/05 18:00

هوادار تهران

0 - 2

پيکان تهران

1400/08/03 16:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

استقلال تهران

1400/08/03 18:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

گل گهر سیرجان

1400/08/03 16:00

تراکتور تبریز

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/08/03 18:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

نساجی مازندران

1400/08/05 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/08/08 18:00

استقلال تهران

1 - 0

تراکتور تبریز

1400/08/08 18:00

صنعت نفت آبادان

0 - 2

فجر سپاسي شیراز

1400/08/08 18:00

سپاهان اصفهان

1 - 0

هوادار تهران

1400/08/08 18:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

پرسپولیس تهران

1400/08/10 16:00

فولاد خوزستان

2 - 1

مس رفسنجان

1400/08/10 18:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

نساجی مازندران

1400/08/10 18:00

پيکان تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/08/21 16:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 0

پدیده مشهد

1400/08/14 16:00

تراکتور تبریز

1 - 2

پيکان تهران

1400/08/14 16:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

استقلال تهران

1400/08/14 16:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

سپاهان اصفهان

1400/08/14 18:00

مس رفسنجان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/08/15 16:00

نساجی مازندران

0 - 2

صنعت نفت آبادان

1400/08/15 16:00

پرسپولیس تهران

1 - 1

گل گهر سیرجان

1400/08/15 18:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/08/15 18:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/08/27 15:00

پدیده مشهد

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1400/08/27 15:00

صنعت نفت آبادان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/08/27 18:00

پيکان تهران

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/08/28 15:00

مس رفسنجان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1400/08/28 16:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

تراکتور تبریز

1400/08/28 18:00

استقلال تهران

0 - 0

نساجی مازندران

1400/08/28 18:00

فولاد خوزستان

1 - 0

هوادار تهران

1400/08/28 17:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

پدیده مشهد

1400/09/03 15:00

نساجی مازندران

2 - 2

پيکان تهران

1400/09/03 15:00

هوادار تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/09/03 15:00

گل گهر سیرجان

0 - 3

استقلال تهران

1400/09/03 16:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

مس رفسنجان

1400/09/03 17:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1400/09/03 17:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/09/03 18:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 2

سپاهان اصفهان

1400/09/03 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

3 - 0

گل گهر سیرجان

1400/09/08 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

استقلال تهران

1400/09/08 16:00

سپاهان اصفهان

2 - 0

نساجی مازندران

1400/09/08 16:00

مس رفسنجان

1 - 0

هوادار تهران

1400/09/08 16:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/09/08 18:00

پدیده مشهد

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/09/09 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/09/09 15:00

فولاد خوزستان

0 - 0

تراکتور تبریز

1400/09/09 16:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/09/13 15:00

گل گهر سیرجان

0 - 3

سپاهان اصفهان

1400/09/13 15:00

استقلال تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1400/09/13 16:15

صنعت نفت آبادان

0 - 0

پيکان تهران

1400/09/13 16:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

فولاد خوزستان

1400/09/14 15:00

تراکتور تبریز

0 - 2

آلومينيوم اراک

1400/09/14 15:00

نساجی مازندران

2 - 0

پدیده مشهد

1400/09/14 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

مس رفسنجان

1400/09/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/09/18 16:00

پيکان تهران

0 - 3

استقلال تهران

1400/09/18 16:00

پرسپولیس تهران

2 - 2

هوادار تهران

1400/09/18 18:00

پدیده مشهد

1 - 2

گل گهر سیرجان

1400/09/19 15:00

مس رفسنجان

3 - 2

تراکتور تبریز

1400/09/19 15:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/09/19 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/09/19 15:00

فولاد خوزستان

1 - 1

نساجی مازندران

1400/09/19 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/09/24 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 0

پدیده مشهد

1400/09/24 16:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

هوادار تهران

1400/09/24 15:00

گل گهر سیرجان

0 - 1

فولاد خوزستان

1400/09/24 17:00

پيکان تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1400/09/24 16:00

استقلال تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1400/09/23 16:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

مس رفسنجان

1400/09/24 15:00

نساجی مازندران

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/09/24 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/10/03 17:00

سپاهان اصفهان

1 - 2

پيکان تهران

1400/10/03 17:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/10/03 15:00

هوادار تهران

1 - 0

تراکتور تبریز

1400/10/03 15:00

پدیده مشهد

0 - 3

استقلال تهران

1400/10/03 15:00

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/03 15:00

مس رفسنجان

1 - 2

نساجی مازندران

1400/10/03 15:00

فولاد خوزستان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/10/03 17:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/10/08 14:30

پيکان تهران

1 - 1

پدیده مشهد

1400/10/08 15:00

تراکتور تبریز

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/10/08 15:00

استقلال تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1400/10/08 18:00

سپاهان اصفهان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1400/10/08 16:00

گل گهر سیرجان

2 - 2

مس رفسنجان

1400/10/08 15:00

صنعت نفت آبادان

3 - 1

آلومينيوم اراک

1400/10/08 17:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

هوادار تهران

1400/10/08 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

پيکان تهران

1400/10/13 17:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 2

گل گهر سیرجان

1400/10/13 15:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

تراکتور تبریز

1400/10/13 17:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

استقلال تهران

1400/10/13 15:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/13 16:15

پدیده مشهد

0 - 2

سپاهان اصفهان

1400/10/13 14:30

هوادار تهران

0 - 0

نساجی مازندران

1400/10/13 15:00

مس رفسنجان

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/10/13 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/10/18 17:00

نساجی مازندران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/10/18 15:00

سپاهان اصفهان

2 - 1

فولاد خوزستان

1400/10/18 17:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

تراکتور تبریز

1400/10/18 15:00

پدیده مشهد

1 - 1

پرسپولیس تهران

1400/10/18 15:00

استقلال تهران

3 - 2

مس رفسنجان

1400/10/18 17:00

پيکان تهران

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/10/18 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

هوادار تهران

1400/10/18 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 3

استقلال تهران

1400/10/23 15:30

فولاد خوزستان

2 - 0

پدیده مشهد

1400/10/23 16:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/10/23 15:00

مس رفسنجان

0 - 0

پيکان تهران

1400/10/23 15:00

تراکتور تبریز

1 - 1

نساجی مازندران

1400/10/23 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/10/23 17:30

هوادار تهران

1 - 2

صنعت نفت آبادان

1400/10/23 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

سپاهان اصفهان

1400/10/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

3 - 1

سپاهان اصفهان

1400/11/02 15:00

آلومينيوم اراک

2 - 2

پدیده مشهد

1400/11/03 15:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

نساجی مازندران

1400/11/04 15:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پيکان تهران

1400/11/03 15:00

تراکتور تبریز

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/11/03 15:00

هوادار تهران

1 - 2

استقلال تهران

1400/11/15 17:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1400/11/03 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1400/11/02 18:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/11/23 15:00

پدیده مشهد

1 - 3

مس رفسنجان

1400/11/23 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 0

تراکتور تبریز

1400/11/23 16:00

گل گهر سیرجان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/11/24 15:00

پيکان تهران

1 - 2

هوادار تهران

1400/11/24 15:00

فولاد خوزستان

1 - 0

آلومينيوم اراک

1400/11/24 16:00

نساجی مازندران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1400/11/24 17:00

استقلال تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/11/24 19:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پدیده مشهد

1400/11/29 15:00

هوادار تهران

0 - 0

سپاهان اصفهان

1400/11/29 15:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/11/29 15:00

مس رفسنجان

1 - 1

فولاد خوزستان

1400/11/29 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

پيکان تهران

1400/11/29 15:00

نساجی مازندران

1 - 2

گل گهر سیرجان

1400/11/29 15:00

تراکتور تبریز

0 - 1

استقلال تهران

1400/11/29 17:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

آلومينيوم اراک

1400/11/29 19:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 1

هوادار تهران

1400/12/04 14:30

پيکان تهران

0 - 0

تراکتور تبریز

1400/12/04 16:30

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1400/12/04 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

مس رفسنجان

1400/12/04 15:00

فولاد خوزستان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/12/04 17:30

گل گهر سیرجان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1400/12/04 17:00

استقلال تهران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/12/04 19:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/12/04 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 2

سپاهان اصفهان

1400/12/09 14:30

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/12/09 15:00

هوادار تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/12/09 15:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

پيکان تهران

1400/12/09 15:00

گل گهر سیرجان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1400/12/09 16:30

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

پدیده مشهد

1400/12/09 16:30

نساجی مازندران

0 - 0

استقلال تهران

1400/12/09 17:00

پرسپولیس تهران

3 - 1

مس رفسنجان

1400/12/09 19:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 0

تراکتور تبریز

1400/12/15 14:30

مس رفسنجان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/12/15 15:00

پيکان تهران

0 - 1

نساجی مازندران

1400/12/15 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

هوادار تهران

1400/12/15 15:00

فولاد خوزستان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1400/12/15 16:00

استقلال تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1400/12/15 17:30

سپاهان اصفهان

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/12/15 18:00

صنعت نفت آبادان

2 - 0

پرسپولیس تهران

1400/12/15 19:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

پيکان تهران

1400/12/20 16:00

ذوب آهن اصفهان

4 - 0

آلومينيوم اراک

1400/12/20 15:00

نساجی مازندران

1 - 3

سپاهان اصفهان

1400/12/20 16:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پرسپولیس تهران

1400/12/20 18:00

استقلال تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/12/20 20:00

هوادار تهران

1 - 1

مس رفسنجان

1400/12/21 14:00

تراکتور تبریز

1 - 2

فولاد خوزستان

1400/12/21 15:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

پدیده مشهد

1400/12/21 16:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

تراکتور تبریز

1400/12/26 15:00

فولاد خوزستان

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/12/26 17:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1400/12/26 17:00

پرسپولیس تهران

1 - 1

استقلال تهران

1400/12/26 17:30

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

هوادار تهران

1400/12/27 15:00

پدیده مشهد

1 - 1

نساجی مازندران

1400/12/27 15:00

مس رفسنجان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/12/27 15:00

پيکان تهران

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/12/27 16:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 2

فولاد خوزستان

1401/01/12 17:00

صنعت نفت آبادان

2 - 4

سپاهان اصفهان

1401/01/12 19:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/01/14 20:00

هوادار تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1401/01/15 20:45

تراکتور تبریز

1 - 0

مس رفسنجان

1401/01/14 20:30

گل گهر سیرجان

3 - 3

پدیده مشهد

1401/01/16 20:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/01/16 20:30

استقلال تهران

0 - 0

پيکان تهران

1401/01/16 20:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

تراکتور تبریز

1401/02/13 20:30

پدیده مشهد

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/02/14 17:30

هوادار تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/02/14 19:00

فولاد خوزستان

1 - 1

گل گهر سیرجان

1401/02/14 20:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

پيکان تهران

1401/02/14 20:40

سپاهان اصفهان

1 - 1

استقلال تهران

1401/02/14 18:30

مس رفسنجان

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/02/13 20:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

نساجی مازندران

1401/02/14 19:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1401/02/19 18:30

پيکان تهران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1401/02/19 19:00

گل گهر سیرجان

2 - 0

آلومينيوم اراک

1401/02/19 20:00

تراکتور تبریز

3 - 2

هوادار تهران

1401/02/19 17:30

استقلال تهران

1 - 0

پدیده مشهد

1401/02/19 20:40

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/02/19 18:30

صنعت نفت آبادان

0 - 1

فولاد خوزستان

1401/02/19 21:00

نساجی مازندران

0 - 2

مس رفسنجان

1401/02/19 19:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

نساجی مازندران

1401/02/24 19:30

پدیده مشهد

1 - 1

پيکان تهران

1401/02/24 18:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

تراکتور تبریز

1401/02/24 20:00

فولاد خوزستان

1 - 2

استقلال تهران

1401/02/24 19:45

پرسپولیس تهران

1 - 2

سپاهان اصفهان

1401/02/24 21:50

مس رفسنجان

1 - 2

گل گهر سیرجان

1401/02/24 19:30

آلومينيوم اراک

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/02/24 19:30

هوادار تهران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1401/02/24 18:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 2

فولاد خوزستان

1401/02/29 18:30

گل گهر سیرجان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/02/29 20:00

تراکتور تبریز

0 - 3

پرسپولیس تهران

1401/02/29 19:00

استقلال تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/02/29 21:15

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/02/29 20:00

سپاهان اصفهان

3 - 0

پدیده مشهد

1401/02/29 20:00

صنعت نفت آبادان

0 - 2

مس رفسنجان

1401/02/29 21:00

نساجی مازندران

2 - 1

هوادار تهران

1401/02/28 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1401/03/04 20:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

نساجی مازندران

1401/03/03 20:00

فولاد خوزستان

3 - 0

سپاهان اصفهان

1401/03/08 20:00

تراکتور تبریز

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/03/04 20:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

پدیده مشهد

1401/03/08 20:00

مس رفسنجان

0 - 2

استقلال تهران

1401/03/03 20:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

پيکان تهران

1401/03/04 20:00

هوادار تهران

0 - 2

گل گهر سیرجان

1401/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 0

فولاد خوزستان

1401/03/12 18:30

پيکان تهران

1 - 1

مس رفسنجان

1401/03/09 19:00

گل گهر سیرجان

3 - 2

ذوب آهن اصفهان

1401/03/12 20:00

استقلال تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/03/09 19:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1401/03/12 20:00

سپاهان اصفهان

1 - 1

آلومينيوم اراک

1401/03/12 20:00

صنعت نفت آبادان

3 - 0

هوادار تهران

نساجی مازندران

0 - 3

تراکتور تبریز