برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس) - 1401گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 2

سپاهان اصفهان

1401/05/21 19:00

پيکان تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/05/21 19:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

هوادار تهران

1401/05/21 20:00

نساجی مازندران

1 - 1

مس رفسنجان

1401/05/21 20:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1401/05/22 19:00

فولاد خوزستان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/05/22 20:30

گل گهر سیرجان

2 - 1

تراکتور تبریز

1401/05/22 20:30

نفت مسجد سلیمان

3 - 2

مس كرمان

1401/05/21 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 3

استقلال تهران

1401/05/27 19:00

مس رفسنجان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1401/05/27 20:30

سپاهان اصفهان

2 - 1

نساجی مازندران

1401/05/27 21:00

تراکتور تبریز

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/05/28 18:30

مس كرمان

3 - 0

پيکان تهران

1401/05/28 19:30

هوادار تهران

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/05/28 19:30

صنعت نفت آبادان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1401/05/28 20:30

پرسپولیس تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1401/05/28 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

مس رفسنجان

1401/06/03 19:00

استقلال تهران

1 - 0

مس كرمان

1401/06/03 19:00

نساجی مازندران

2 - 2

ملوان بندر انزلي

1401/06/03 20:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پيکان تهران

1401/06/03 20:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

پرسپولیس تهران

1401/06/04 19:00

هوادار تهران

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/06/04 19:00

فولاد خوزستان

3 - 2

تراکتور تبریز

1401/06/04 21:30

گل گهر سیرجان

2 - 2

سپاهان اصفهان

1401/06/04 21:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/06/08 19:00

پيکان تهران

0 - 0

نساجی مازندران

1401/06/08 19:00

مس كرمان

2 - 2

گل گهر سیرجان

1401/06/08 19:30

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

استقلال تهران

1401/06/08 20:30

تراکتور تبریز

0 - 0

هوادار تهران

1401/06/09 18:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/06/09 18:30

سپاهان اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1401/06/09 19:00

مس رفسنجان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/09 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1401/06/14 19:00

آلومينيوم اراک

0 - 2

تراکتور تبریز

1401/06/14 19:00

نساجی مازندران

2 - 0

مس كرمان

1401/06/14 19:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سپاهان اصفهان

1401/06/14 20:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/06/14 20:30

فولاد خوزستان

0 - 0

مس رفسنجان

1401/06/14 21:00

صنعت نفت آبادان

1 - 2

نفت مسجد سلیمان

1401/06/14 21:00

استقلال تهران

0 - 0

پيکان تهران

1401/06/15 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/06/19 17:00

پيکان تهران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1401/06/19 17:30

استقلال تهران

3 - 1

نساجی مازندران

1401/06/19 17:30

سپاهان اصفهان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/19 17:30

ملوان بندر انزلي

3 - 1

فولاد خوزستان

1401/08/11 15:30

مس كرمان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/06/19 19:00

مس رفسنجان

2 - 1

هوادار تهران

1401/06/19 20:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پرسپولیس تهران

1401/06/19 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/07/09 18:00

نساجی مازندران

4 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/07/09 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 2

استقلال تهران

1401/07/09 18:30

فولاد خوزستان

0 - 0

مس كرمان

1401/07/09 19:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

پيکان تهران

1401/07/09 19:00

هوادار تهران

1 - 2

سپاهان اصفهان

1401/07/10 17:00

پرسپولیس تهران

0 - 1

تراکتور تبریز

1401/07/10 17:30

صنعت نفت آبادان

1 - 1

مس رفسنجان

1401/07/10 19:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/07/14 16:00

نساجی مازندران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/07/14 15:00

استقلال تهران

1 - 1

فولاد خوزستان

1401/07/15 17:00

ملوان بندر انزلي

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/07/15 17:30

مس كرمان

0 - 1

هوادار تهران

1401/07/15 18:00

مس رفسنجان

1 - 0

تراکتور تبریز

1401/07/15 18:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 5

گل گهر سیرجان

1401/07/15 19:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1401/07/15 20:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

مس رفسنجان

1401/07/21 17:00

گل گهر سیرجان

0 - 1

نساجی مازندران

1401/07/21 17:00

صنعت نفت آبادان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1401/07/21 18:30

فولاد خوزستان

1 - 1

پيکان تهران

1401/07/21 18:30

هوادار تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/07/22 16:00

تراکتور تبریز

3 - 2

نفت مسجد سلیمان

1401/07/22 16:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

استقلال تهران

1401/07/22 17:30

آلومينيوم اراک

2 - 0

مس كرمان

1401/07/22 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 2

تراکتور تبریز

1401/07/28 15:00

ملوان بندر انزلي

0 - 1

پرسپولیس تهران

1401/07/28 17:00

مس كرمان

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/07/28 17:00

نساجی مازندران

2 - 1

فولاد خوزستان

1401/07/28 17:30

پيکان تهران

1 - 1

هوادار تهران

1401/07/29 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/07/29 17:00

استقلال تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/07/29 17:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

مس رفسنجان

1401/07/29 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1401/08/05 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

مس كرمان

1401/08/05 17:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پيکان تهران

1401/08/05 17:00

فولاد خوزستان

1 - 2

گل گهر سیرجان

1401/08/05 19:00

هوادار تهران

0 - 1

استقلال تهران

1401/08/06 16:00

مس رفسنجان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1401/08/06 16:30

آلومينيوم اراک

3 - 0

نساجی مازندران

1401/08/06 17:30

ذوب آهن اصفهان

5 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/08/06 18:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 2

صنعت نفت آبادان

1401/09/28 14:00

مس كرمان

0 - 2

مس رفسنجان

1401/09/28 15:00

ملوان بندر انزلي

0 - 0

سپاهان اصفهان

1401/09/28 15:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

آلومينيوم اراک

1401/09/28 16:00

گل گهر سیرجان

2 - 1

هوادار تهران

1401/09/28 16:30

نفت مسجد سلیمان

1 - 4

فولاد خوزستان

1401/09/28 17:00

پيکان تهران

0 - 1

تراکتور تبریز

1401/09/29 15:00

استقلال تهران

2 - 2

پرسپولیس تهران

1401/09/29 17:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 1

نساجی مازندران

1401/10/03 15:00

سپاهان اصفهان

4 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/10/03 15:00

مس رفسنجان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/10/03 17:00

فولاد خوزستان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/10/03 17:00

تراکتور تبریز

0 - 0

مس كرمان

1401/10/04 14:00

پرسپولیس تهران

0 - 0

پيکان تهران

1401/10/04 15:30

صنعت نفت آبادان

0 - 1

استقلال تهران

1401/10/04 18:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

گل گهر سیرجان

1401/10/26 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1401/10/09 14:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1401/10/09 15:00

استقلال تهران

0 - 0

مس رفسنجان

1401/10/09 15:00

فولاد خوزستان

0 - 0

هوادار تهران

1401/10/09 17:00

پيکان تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1401/10/10 14:00

مس كرمان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/10/10 14:00

نساجی مازندران

2 - 0

تراکتور تبریز

1401/10/10 15:00

گل گهر سیرجان

0 - 2

پرسپولیس تهران

1401/10/10 16:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 1

فولاد خوزستان

1401/10/14

هوادار تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/10/14

ملوان بندر انزلي

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/10/15 16:00

تراکتور تبریز

2 - 0

استقلال تهران

1401/10/16 14:00

سپاهان اصفهان

2 - 0

مس كرمان

1401/10/15 15:00

مس رفسنجان

2 - 0

پيکان تهران

1401/10/15 15:00

پرسپولیس تهران

5 - 1

نساجی مازندران

1401/10/15 16:00

صنعت نفت آبادان

0 - 1

گل گهر سیرجان

1401/10/15 17:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

1 - 1

نساجی مازندران

1401/10/29 15:00

ملوان بندر انزلي

1 - 0

پيکان تهران

1401/10/29 15:00

سپاهان اصفهان

2 - 1

استقلال تهران

1401/10/29 16:30

مس كرمان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/10/30 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/10/30 16:30

صنعت نفت آبادان

0 - 0

فولاد خوزستان

1401/10/30 17:30

تراکتور تبریز

2 - 2

گل گهر سیرجان

1401/11/01 15:00

هوادار تهران

1 - 1

آلومينيوم اراک

1401/11/01 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

4 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/11/06 15:00

نساجی مازندران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1401/11/06 15:00

آلومينيوم اراک

3 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/11/07 14:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 3

تراکتور تبریز

1401/11/07 14:00

پيکان تهران

1 - 0

مس كرمان

1401/11/07 14:00

گل گهر سیرجان

2 - 2

مس رفسنجان

1401/11/07 15:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

هوادار تهران

1401/11/07 16:00

فولاد خوزستان

1 - 0

پرسپولیس تهران

1401/11/07 17:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

فولاد خوزستان

1401/11/12

ملوان بندر انزلي

1 - 0

نساجی مازندران

1401/11/12

سپاهان اصفهان

4 - 1

گل گهر سیرجان

1401/11/12

پرسپولیس تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/11/12

پيکان تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/11/13

مس رفسنجان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/11/13

مس كرمان

2 - 3

استقلال تهران

1401/11/13

صنعت نفت آبادان

0 - 1

هوادار تهران

1401/11/13

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

مس رفسنجان

1401/11/18

نساجی مازندران

1 - 1

پيکان تهران

1401/11/18

استقلال تهران

3 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/11/18

فولاد خوزستان

0 - 1

سپاهان اصفهان

1401/11/18

هوادار تهران

0 - 1

تراکتور تبریز

1401/11/19

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1401/11/19

گل گهر سیرجان

1 - 1

مس كرمان

1401/11/19

صنعت نفت آبادان

1 - 2

پرسپولیس تهران

1401/11/19

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 2

استقلال تهران

1401/11/24 14:00

تراکتور تبریز

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/11/24 15:00

ملوان بندر انزلي

1 - 2

گل گهر سیرجان

1401/11/24 15:00

پرسپولیس تهران

0 - 1

هوادار تهران

1401/11/24 16:30

مس رفسنجان

2 - 0

فولاد خوزستان

1401/11/24 17:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/11/25

مس كرمان

2 - 1

نساجی مازندران

1401/11/25

سپاهان اصفهان

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/11/25

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

مس كرمان

1401/12/08 15:00

گل گهر سیرجان

2 - 1

پيکان تهران

1401/12/08 16:30

پرسپولیس تهران

3 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/12/08 16:45

هوادار تهران

0 - 1

مس رفسنجان

1401/12/09 14:30

نساجی مازندران

1 - 1

استقلال تهران

1401/12/09 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

سپاهان اصفهان

1401/12/09 16:30

صنعت نفت آبادان

1 - 3

تراکتور تبریز

1401/12/09 18:00

فولاد خوزستان

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/12/10 16:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/12/14

تراکتور تبریز

2 - 3

پرسپولیس تهران

1401/12/14

مس رفسنجان

4 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/12/14

سپاهان اصفهان

3 - 1

هوادار تهران

1401/12/14

مس كرمان

1 - 1

فولاد خوزستان

1401/12/15

ملوان بندر انزلي

1 - 1

آلومينيوم اراک

1401/12/15

استقلال تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1401/12/15

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

نساجی مازندران

1401/12/15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

0 - 1

مس رفسنجان

1401/12/20

پرسپولیس تهران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1401/12/20

آلومينيوم اراک

0 - 0

پيکان تهران

هوادار تهران

1 - 1

مس كرمان

گل گهر سیرجان

4 - 0

نفت مسجد سلیمان

فولاد خوزستان

0 - 2

استقلال تهران

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

نساجی مازندران

1401/12/22

صنعت نفت آبادان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1401/12/22

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 1

آلومينيوم اراک

1402/01/10

نفت مسجد سلیمان

1 - 5

تراکتور تبریز

1402/01/10

ملوان بندر انزلي

1 - 2

هوادار تهران

1402/01/10

پيکان تهران

0 - 2

فولاد خوزستان

1402/01/10

سپاهان اصفهان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/01/11

نساجی مازندران

1 - 2

گل گهر سیرجان

1402/01/11

استقلال تهران

2 - 0

ذوب آهن اصفهان

1402/01/11

مس رفسنجان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1402/01/11

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1402/01/17

پرسپولیس تهران

3 - 0

ملوان بندر انزلي

1402/01/17

صنعت نفت آبادان

2 - 1

مس كرمان

1402/01/17

فولاد خوزستان

2 - 0

نساجی مازندران

1402/01/17

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

گل گهر سیرجان

1402/01/18

هوادار تهران

0 - 1

پيکان تهران

1402/01/18

آلومينيوم اراک

0 - 1

استقلال تهران

1402/01/18

تراکتور تبریز

1 - 0

سپاهان اصفهان

1402/01/18

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1402/01/25

مس كرمان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1402/01/25

نساجی مازندران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1402/01/25

استقلال تهران

6 - 1

هوادار تهران

1402/01/26

ملوان بندر انزلي

1 - 1

تراکتور تبریز

1402/01/26

پيکان تهران

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/01/26

سپاهان اصفهان

2 - 0

مس رفسنجان

1402/01/26

گل گهر سیرجان

2 - 2

فولاد خوزستان

1402/01/26

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

پيکان تهران

1402/02/03

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال تهران

1402/02/03

هوادار تهران

1 - 1

گل گهر سیرجان

1402/02/03

صنعت نفت آبادان

4 - 0

نساجی مازندران

1402/02/03

آلومينيوم اراک

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1402/02/04

مس رفسنجان

1 - 0

مس كرمان

1402/02/04

سپاهان اصفهان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/02/04

فولاد خوزستان

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1402/02/04

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1402/02/15

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

فولاد خوزستان

1402/02/15

ملوان بندر انزلي

0 - 4

مس رفسنجان

1402/02/15

مس كرمان

1 - 3

تراکتور تبریز

1402/02/15

استقلال تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1402/02/15

گل گهر سیرجان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1402/02/16

نساجی مازندران

1 - 1

هوادار تهران

1402/02/16

پيکان تهران

0 - 1

پرسپولیس تهران

1402/02/16

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1402/02/22

مس رفسنجان

1 - 2

استقلال تهران

1402/02/22

آلومينيوم اراک

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1402/02/22

هوادار تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1402/02/22

ملوان بندر انزلي

0 - 0

مس كرمان

1402/02/22

سپاهان اصفهان

5 - 0

پيکان تهران

1402/02/22

تراکتور تبریز

1 - 0

نساجی مازندران

1402/02/22

پرسپولیس تهران

4 - 0

گل گهر سیرجان

1402/02/22

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 2

آلومينيوم اراک

1402/02/28

نفت مسجد سلیمان

5 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/02/28

ذوب آهن اصفهان

3 - 3

هوادار تهران

1402/02/28

استقلال تهران

7 - 1

تراکتور تبریز

1402/02/28

پيکان تهران

1 - 1

مس رفسنجان

1402/02/28

گل گهر سیرجان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1402/02/28

مس كرمان

1 - 2

سپاهان اصفهان

1402/02/28

نساجی مازندران

0 - 4

پرسپولیس تهران

1402/02/28