برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس) - 1401گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 2

سپاهان اصفهان

1401/05/21 19:00

پيکان تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/05/21 19:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

هوادار تهران

1401/05/21 20:00

نساجی مازندران

1 - 1

مس رفسنجان

1401/05/21 20:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1401/05/22 19:00

فولاد خوزستان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/05/22 20:30

گل گهر سیرجان

2 - 1

تراکتور تبریز

1401/05/22 20:30

نفت مسجد سلیمان

3 - 2

مس كرمان

1401/05/21 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 3

استقلال تهران

1401/05/27 19:00

مس رفسنجان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1401/05/27 20:30

سپاهان اصفهان

2 - 1

نساجی مازندران

1401/05/27 21:00

تراکتور تبریز

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/05/28 18:30

مس كرمان

3 - 0

پيکان تهران

1401/05/28 19:30

هوادار تهران

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/05/28 19:30

صنعت نفت آبادان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1401/05/28 20:30

پرسپولیس تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1401/05/28 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

مس رفسنجان

1401/06/03 19:00

استقلال تهران

1 - 0

مس كرمان

1401/06/03 19:00

نساجی مازندران

2 - 2

ملوان بندر انزلي

1401/06/03 20:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پيکان تهران

1401/06/03 20:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

پرسپولیس تهران

1401/06/04 19:00

هوادار تهران

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/06/04 19:00

فولاد خوزستان

3 - 2

تراکتور تبریز

1401/06/04 21:30

گل گهر سیرجان

2 - 2

سپاهان اصفهان

1401/06/04 21:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1401/06/08 19:00

پيکان تهران

0 - 0

نساجی مازندران

1401/06/08 19:00

مس كرمان

2 - 2

گل گهر سیرجان

1401/06/08 19:30

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

استقلال تهران

1401/06/08 20:30

تراکتور تبریز

0 - 0

هوادار تهران

1401/06/09 18:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/06/09 18:30

سپاهان اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1401/06/09 19:00

مس رفسنجان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/09 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1401/06/14 19:00

آلومينيوم اراک

0 - 2

تراکتور تبریز

1401/06/14 19:00

نساجی مازندران

2 - 0

مس كرمان

1401/06/14 19:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سپاهان اصفهان

1401/06/14 20:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/06/14 20:30

فولاد خوزستان

0 - 0

مس رفسنجان

1401/06/14 21:00

صنعت نفت آبادان

1 - 2

نفت مسجد سلیمان

1401/06/14 21:00

استقلال تهران

0 - 0

پيکان تهران

1401/06/15 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/06/19 17:00

پيکان تهران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1401/06/19 17:30

استقلال تهران

3 - 1

نساجی مازندران

1401/06/19 17:30

سپاهان اصفهان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/19 17:30

ملوان بندر انزلي

3 - 1

فولاد خوزستان

1401/08/11 15:30

مس كرمان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/06/19 19:00

مس رفسنجان

2 - 1

هوادار تهران

1401/06/19 20:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

پرسپولیس تهران

1401/06/19 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/07/09 18:00

نساجی مازندران

4 - 0

نفت مسجد سلیمان

1401/07/09 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 2

استقلال تهران

1401/07/09 18:30

فولاد خوزستان

0 - 0

مس كرمان

1401/07/09 19:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

پيکان تهران

1401/07/09 19:00

هوادار تهران

1 - 2

سپاهان اصفهان

1401/07/10 17:00

پرسپولیس تهران

0 - 1

تراکتور تبریز

1401/07/10 17:30

صنعت نفت آبادان

1 - 1

مس رفسنجان

1401/07/10 19:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/07/14 16:00

نساجی مازندران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/07/14 15:00

استقلال تهران

1 - 1

فولاد خوزستان

1401/07/15 17:00

ملوان بندر انزلي

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1401/07/15 17:30

مس كرمان

0 - 1

هوادار تهران

1401/07/15 18:00

مس رفسنجان

1 - 0

تراکتور تبریز

1401/07/15 18:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 5

گل گهر سیرجان

1401/07/15 19:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1401/07/15 20:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

مس رفسنجان

1401/07/21 17:00

گل گهر سیرجان

0 - 1

نساجی مازندران

1401/07/21 17:00

صنعت نفت آبادان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1401/07/21 18:30

فولاد خوزستان

1 - 1

پيکان تهران

1401/07/21 18:30

هوادار تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/07/22 16:00

تراکتور تبریز

3 - 2

نفت مسجد سلیمان

1401/07/22 16:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

استقلال تهران

1401/07/22 17:30

آلومينيوم اراک

2 - 0

مس كرمان

1401/07/22 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 2

تراکتور تبریز

1401/07/28 15:00

ملوان بندر انزلي

0 - 1

پرسپولیس تهران

1401/07/28 17:00

مس كرمان

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1401/07/28 17:00

نساجی مازندران

2 - 1

فولاد خوزستان

1401/07/28 17:30

پيکان تهران

1 - 1

هوادار تهران

1401/07/29 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1401/07/29 17:00

استقلال تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/07/29 17:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

مس رفسنجان

1401/07/29 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1401/08/05 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

مس كرمان

1401/08/05 17:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پيکان تهران

1401/08/05 17:00

فولاد خوزستان

1 - 2

گل گهر سیرجان

1401/08/05 19:00

هوادار تهران

0 - 1

استقلال تهران

1401/08/06 16:00

مس رفسنجان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1401/08/06 16:30

آلومينيوم اراک

3 - 0

نساجی مازندران

1401/08/06 17:30

ذوب آهن اصفهان

5 - 1

نفت مسجد سلیمان

1401/08/06 18:30