برنامه بازی ها Havadar Tehran - ليگ برتر (خليج فارس) - 1402گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 0

مس رفسنجان

1402/05/19 19:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

1 - 2

هوادار تهران

1402/05/25 19:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 2

آلومينيوم اراک

1402/06/01 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

هوادار تهران

1402/06/08 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 1

تراکتور تبریز

1402/06/29 18:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

3 - 2

هوادار تهران

1402/07/05 18:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 1

فولاد خوزستان

1402/07/14 17:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

3 - 3

هوادار تهران

1402/08/06 17:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 0

پيکان تهران

1402/08/12 17:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 2

هوادار تهران

1402/08/20 15:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/09/03 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

هوادار تهران

1402/09/18 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 5

سپاهان اصفهان

1402/09/28 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 2

هوادار تهران

1402/10/03 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 0

استقلال خوزستان

1402/10/10 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

0 - 0

هوادار تهران

1402/11/26 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 1

شمس آذر قزوین

1402/12/03 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

هوادار تهران

1403/01/15

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/12/17 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

4 - 2

هوادار تهران

1402/12/23 19:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 1

استقلال تهران

1402/12/28 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

3 - 3

هوادار تهران

1403/01/19 19:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

1 - 0

گل گهر سیرجان

1403/01/24 18:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 2

هوادار تهران

1403/01/30 17:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1403/02/12 16:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

هوادار تهران

1403/02/17 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1403/02/22 17:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 0

هوادار تهران

1403/03/04 19:45

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 5

نساجی مازندران

1403/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

3 - 1

هوادار تهران

1403/03/12 19:00