برنامه بازی ها - لیگ یک آزادگان - 1401گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/06/05 18:45

خيبر خرم آباد

0 - 0

پارس جنوبي جم

1401/06/05 19:15

شمس آذر قزوین

4 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/06/05 19:15

چادرملو اردکان

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/06/06 19:00

سايپـا تهران

2 - 0

دريا کاسپبن بابل

1401/06/06 19:15

ون پارس نقش جهان

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1401/06/06 19:15

خلیج فارس ماهشهر

0 - 2

استقلال ملاثاني

1401/06/06 19:30

استقلال خوزستان

0 - 0

شهرداري همدان

1401/06/06 19:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

چوکا تالش

1401/06/11

دريا کاسپبن بابل

1 - 2

شمس آذر قزوین

1401/06/11

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/06/11

شهرداري آستارا

0 - 1

سايپـا تهران

1401/06/11

شهرداري همدان

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/06/11

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

چادرملو اردکان

1401/06/11

پارس جنوبي جم

2 - 1

مس شهر بابک

1401/06/11

استقلال ملاثاني

3 - 3

استقلال خوزستان

1401/06/11

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 0

شهرداري همدان

1401/06/16

چادرملو اردکان

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/06/16

سايپـا تهران

0 - 1

خيبر خرم آباد

1401/06/16

ون پارس نقش جهان

1 - 0

دريا کاسپبن بابل

1401/06/16

شمس آذر قزوین

5 - 0

پارس جنوبي جم

1401/06/16

چوکا تالش

1 - 2

استقلال ملاثاني

1401/06/16

استقلال خوزستان

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1401/06/16

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/06/17

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دريا کاسپبن بابل

0 - 1

استقلال خوزستان

1401/06/22

فجر سپاسي شیراز

2 - 0

چادرملو اردکان

1401/06/22

خيبر خرم آباد

0 - 0

مس شهر بابک

1401/06/22

شهرداري آستارا

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/06/22

پارس جنوبي جم

1 - 1

سايپـا تهران

1401/06/22

استقلال ملاثاني

0 - 0

شمس آذر قزوین

1401/06/22

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1401/06/23

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

چوکا تالش

1401/06/22

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چادرملو اردکان

0 - 1

استقلال ملاثاني

1401/06/29

آرمان گهر سیرجان

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/06/29

ون پارس نقش جهان

0 - 1

خيبر خرم آباد

1401/06/29

سايپـا تهران

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/06/29

شمس آذر قزوین

2 - 1

شهرداري همدان

1401/06/29

چوکا تالش

0 - 0

پارس جنوبي جم

1401/06/29

خلیج فارس ماهشهر

1 - 1

شهرداري آستارا

1401/06/29

استقلال خوزستان

0 - 0

مس شهر بابک

1401/06/30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/07/06

شهرداري آستارا

1 - 1

چوکا تالش

1401/07/06

دريا کاسپبن بابل

1 - 1

چادرملو اردکان

1401/07/06

مس شهر بابک

0 - 0

سايپـا تهران

1401/07/06

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

شمس آذر قزوین

1401/07/06

شهرداري همدان

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/07/06

خيبر خرم آباد

1 - 1

استقلال خوزستان

1401/07/06

استقلال ملاثاني

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/07/06

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 1

چوکا تالش

1401/07/14

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/07/14

چادرملو اردکان

1 - 1

شهرداري همدان

1401/07/14

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

دريا کاسپبن بابل

1401/07/14

ون پارس نقش جهان

0 - 0

مس شهر بابک

1401/07/14

شمس آذر قزوین

3 - 1

شهرداري آستارا

1401/07/14

خلیج فارس ماهشهر

1 - 2

پارس جنوبي جم

1401/07/14

استقلال خوزستان

0 - 0

سايپـا تهران

1401/07/14

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

شمس آذر قزوین

1401/07/19

دريا کاسپبن بابل

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/07/19

سايپـا تهران

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/07/19

پارس جنوبي جم

0 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/07/19

استقلال ملاثاني

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/07/19

شهرداري آستارا

0 - 0

استقلال خوزستان

1401/07/20

شهرداري همدان

3 - 0

چوکا تالش

1401/07/20

خيبر خرم آباد

0 - 0

چادرملو اردکان

1401/07/20

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

شهرداري همدان

1401/07/26

چادرملو اردکان

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/07/26

شمس آذر قزوین

4 - 0

سايپـا تهران

1401/07/26

چوکا تالش

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1401/07/26

خلیج فارس ماهشهر

0 - 3

خيبر خرم آباد

1401/07/26

استقلال ملاثاني

2 - 0

دريا کاسپبن بابل

1401/07/26

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/07/27

استقلال خوزستان

1 - 3

پارس جنوبي جم

1401/07/27

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دريا کاسپبن بابل

0 - 0

آرمان گهر سیرجان

1401/08/03

فجر سپاسي شیراز

3 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/08/03

مس شهر بابک

2 - 1

چوکا تالش

1401/08/03

شهرداري همدان

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/08/03

سايپـا تهران

1 - 0

چادرملو اردکان

1401/08/03

ون پارس نقش جهان

3 - 3

استقلال خوزستان

1401/08/03

خيبر خرم آباد

3 - 1

شمس آذر قزوین

1401/08/03

پارس جنوبي جم

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/08/03

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دريا کاسپبن بابل

0 - 0

شهرداري همدان

1401/08/09

آرمان گهر سیرجان

2 - 3

مس شهر بابک

1401/08/09

چادرملو اردکان

0 - 2

پارس جنوبي جم

1401/08/09

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

شهرداري آستارا

1401/08/09

شمس آذر قزوین

2 - 1

استقلال خوزستان

1401/08/09

چوکا تالش

0 - 0

سايپـا تهران

1401/08/09

خلیج فارس ماهشهر

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/08/09

استقلال ملاثاني

1 - 1

فجر سپاسي شیراز

1401/09/09

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 2

خوشه طلايي ساوه

1401/09/15

ون پارس نقش جهان

2 - 2

شمس آذر قزوین

1401/09/15

سايپـا تهران

3 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1401/09/15

شهرداري آستارا

0 - 0

دريا کاسپبن بابل

1401/09/15

شهرداري همدان

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1401/09/15

مس شهر بابک

2 - 0

چادرملو اردکان

1401/09/15

خيبر خرم آباد

4 - 0

استقلال ملاثاني

1401/09/15

استقلال خوزستان

6 - 0

چوکا تالش

1401/09/15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چادرملو اردکان

0 - 2

شمس آذر قزوین

1401/09/21

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/09/21

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

مس شهر بابک

1401/09/21

دريا کاسپبن بابل

3 - 0

فجر سپاسي شیراز

1401/09/21

چوکا تالش

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1401/09/21

شهرداري همدان

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/09/21

خلیج فارس ماهشهر

1 - 0

استقلال خوزستان

1401/09/21

استقلال ملاثاني

0 - 0

پارس جنوبي جم

1401/09/21

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

شهرداري همدان

1401/08/27

سايپـا تهران

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/08/27

شمس آذر قزوین

4 - 1

چوکا تالش

1401/08/27

مس شهر بابک

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/08/27

شهرداري آستارا

1 - 0

استقلال ملاثاني

1401/08/27

استقلال خوزستان

0 - 0

چادرملو اردکان

1401/08/27

پارس جنوبي جم

1 - 0

دريا کاسپبن بابل

1401/08/27

خيبر خرم آباد

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/08/28

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/08/28

چوکا تالش

1 - 2

چادرملو اردکان

1401/08/28

دريا کاسپبن بابل

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/08/28

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

سايپـا تهران

1401/08/28

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/08/28

شهرداري همدان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1401/08/28

استقلال ملاثاني

0 - 0

مس شهر بابک

1401/08/28

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

شمس آذر قزوین

1401/08/28

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/10/04

شمس آذر قزوین

3 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/10/04

استقلال خوزستان

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/10/04

چوکا تالش

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1401/10/04

ون پارس نقش جهان

2 - 0

استقلال ملاثاني

1401/10/04

مس شهر بابک

0 - 0

دريا کاسپبن بابل

1401/10/04

سايپـا تهران

1 - 0

شهرداري همدان

1401/10/04

پارس جنوبي جم

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1401/10/04

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دريا کاسپبن بابل

0 - 0

چوکا تالش

1401/10/10

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/10/10

شهرداري همدان

2 - 0

خيبر خرم آباد

1401/10/10

خلیج فارس ماهشهر

0 - 1

چادرملو اردکان

1401/10/10

استقلال ملاثاني

0 - 0

سايپـا تهران

1401/10/10

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

مس شهر بابک

1401/10/10

شهرداري آستارا

1 - 0

پارس جنوبي جم

1401/10/10

آرمان گهر سیرجان

0 - 2

استقلال خوزستان

1401/10/11

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 0

مس شهر بابک

دريا کاسپبن بابل

1 - 0

سايپـا تهران

آرمان گهر سیرجان

1 - 2

چادرملو اردکان

استقلال ملاثاني

1 - 1

خلیج فارس ماهشهر

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

ون پارس نقش جهان

پارس جنوبي جم

0 - 0

خيبر خرم آباد

خوشه طلايي ساوه

-

شمس آذر قزوین

شهرداري همدان

0 - 1

استقلال خوزستان