برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/02 15:15

خيبر خرم آباد

3 - 0

چوکا تالش

1399/09/02 15:30

استقلال خوزستان

1 - 0

بادران تهران

1399/09/02 15:30

رایکا بابل

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/02 14:45

گل ریحان البرز

1 - 1

مس كرمان

1399/09/02 15:00

هوادار تهران

3 - 0

نود اروميه

1399/09/02 15:00

ملوان بندر انزلي

0 - 1

قشقایی شیراز

1399/09/02 15:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/09/02 15:00

آرمان گهر سیرجان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1399/09/02 14:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

0 - 2

ملوان بندر انزلي

1399/09/09 14:45

قشقایی شیراز

0 - 1

آرمان گهر سیرجان

1399/09/09 14:45

پارس جنوبي جم

2 - 1

رایکا بابل

1399/09/09 15:15

بادران تهران

1 - 0

خيبر خرم آباد

1399/09/09 14:45

خوشه طلايي ساوه

1 - 2

استقلال خوزستان

1399/09/09 14:45

استقلال ملاثاني

1 - 1

هوادار تهران

1399/09/10 15:15

مس كرمان

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/09 14:45

شهرداري آستارا

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1399/09/10 14:45

نود اروميه

0 - 0

گل ریحان البرز

1399/09/09 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

2 - 0

قشقایی شیراز

1399/09/15 14:30

رایکا بابل

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1399/09/15 14:15

شهرداري آستارا

0 - 1

مس كرمان

1399/09/15 14:15

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

نود اروميه

1399/09/15 14:15

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/15 15:00

خيبر خرم آباد

0 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/15 15:00

آرمان گهر سیرجان

0 - 0

بادران تهران

1399/09/15 14:15

استقلال خوزستان

0 - 0

چوکا تالش

1399/09/15 15:00

گل ریحان البرز

0 - 1

پارس جنوبي جم

1399/09/15 14:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/20 14:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1399/09/20 14:00

قشقایی شیراز

0 - 2

رایکا بابل

1399/09/20 14:00

پارس جنوبي جم

2 - 2

خيبر خرم آباد

1399/09/20 14:30

استقلال ملاثاني

1 - 4

استقلال خوزستان

1399/09/20 14:30

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

هوادار تهران

1399/09/20 14:00

نود اروميه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/20 14:00

مس كرمان

0 - 2

فجر سپاسي شیراز

1399/09/20 14:00

چوکا تالش

1 - 0

گل ریحان البرز

1399/09/20 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 0

قشقایی شیراز

1399/09/26 14:30

خيبر خرم آباد

2 - 2

ملوان بندر انزلي

1399/09/26 14:00

استقلال خوزستان

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/09/26 14:30

مس كرمان

1 - 0

نود اروميه

1399/09/26 14:00

گل ریحان البرز

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/26 14:00

شهرداري آستارا

3 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/26 14:00

هوادار تهران

1 - 2

بادران تهران

1399/09/26 14:00

رایکا بابل

2 - 1

چوکا تالش

1399/09/26 14:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

پارس جنوبي جم

1399/09/26 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/02 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

مس كرمان

1399/10/02 14:00

آرمان گهر سیرجان

3 - 3

رایکا بابل

1399/10/02 14:00

قشقایی شیراز

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/10/02 14:00

ملوان بندر انزلي

1 - 0

استقلال خوزستان

1399/10/02 14:00

چوکا تالش

1 - 2

هوادار تهران

1399/10/02 14:00

پارس جنوبي جم

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/02 14:00

بادران تهران

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1399/10/02 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 0

گل ریحان البرز

1399/10/02 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 2

قشقایی شیراز

1399/10/08 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1399/10/08 14:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1399/10/08 14:00

استقلال خوزستان

2 - 3

رایکا بابل

1399/10/08 14:00

شهرداري آستارا

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/10/08 14:00

نود اروميه

0 - 1

استقلال ملاثاني

1399/10/08 14:00

گل ریحان البرز

1 - 0

بادران تهران

1399/10/08 14:00

مس كرمان

1 - 0

چوکا تالش

1399/10/08 14:00

هوادار تهران

3 - 2

پارس جنوبي جم

1399/10/08 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

1 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/15 14:00

قشقایی شیراز

1 - 1

مس كرمان

1399/10/15 14:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

نود اروميه

1399/10/15 14:00

رایکا بابل

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/10/15 14:00

پارس جنوبي جم

0 - 1

استقلال خوزستان

1399/10/15 14:00

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

هوادار تهران

1399/10/15 14:00

بادران تهران

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/15 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 1

فجر سپاسي شیراز

1399/10/15 14:00

ملوان بندر انزلي

2 - 1

گل ریحان البرز

1399/10/15 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

قشقایی شیراز

1399/10/22 14:00

فجر سپاسي شیراز

2 - 0

ملوان بندر انزلي

1399/10/22 14:00

شهرداري آستارا

0 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/10/22 14:00

هوادار تهران

2 - 1

رایکا بابل

1399/10/22 14:00

گل ریحان البرز

0 - 3

خيبر خرم آباد

1399/10/22 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

استقلال ملاثاني

1399/10/22 14:00

نود اروميه

0 - 2

بادران تهران

1399/10/22 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

چوکا تالش

1399/10/22 14:00

مس كرمان

2 - 0

پارس جنوبي جم

1399/10/22 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/29 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 0

مس كرمان

1399/10/29 14:00

قشقایی شیراز

0 - 2

نود اروميه

1399/10/29 14:00

بادران تهران

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/10/29 14:00

خيبر خرم آباد

0 - 0

استقلال خوزستان

1399/10/29 14:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

هوادار تهران

1399/10/29 14:00

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/29 14:00

چوکا تالش

3 - 2

فجر سپاسي شیراز

1399/10/29 14:00

رایکا بابل

2 - 1

گل ریحان البرز

1399/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

1 - 1

قشقایی شیراز

1399/11/06 14:00

شهرداري آستارا

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1399/11/06 14:00

مس كرمان

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/11/06 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

رایکا بابل

1399/11/06 14:00

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

خيبر خرم آباد

1399/11/06 14:00

هوادار تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1399/11/06 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 1

بادران تهران

1399/11/06 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

چوکا تالش

1399/11/06 14:00

نود اروميه

1 - 0

پارس جنوبي جم

1399/11/06 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

شهرداري آستارا

1399/11/13 14:00

بادران تهران

2 - 1

مس كرمان

1399/11/13 14:00

چوکا تالش

2 - 1

نود اروميه

1399/11/13 14:00

ملوان بندر انزلي

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/13 14:00

پارس جنوبي جم

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/13 14:00

خيبر خرم آباد

0 - 1

هوادار تهران

1399/11/13 14:00

استقلال خوزستان

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/13 14:30

رایکا بابل

0 - 2

فجر سپاسي شیراز

1399/11/13 14:00

آرمان گهر سیرجان

3 - 1

گل ریحان البرز

1399/11/13 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

قشقایی شیراز

1399/11/19 14:00

مس كرمان

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1399/11/19 14:00

نود اروميه

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/11/19 14:00

شهرداري آستارا

2 - 1

رایکا بابل

1399/11/19 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/11/19 14:15

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

استقلال خوزستان

1399/11/19 14:00

گل ریحان البرز

3 - 1

هوادار تهران

1399/11/19 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

چوکا تالش

1399/11/20 14:30

بادران تهران

1 - 0

پارس جنوبي جم

1399/11/19 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 2

شهرداري آستارا

1399/11/25 14:00

رایکا بابل

0 - 0

مس كرمان

1399/11/25 14:00

ملوان بندر انزلي

0 - 0

نود اروميه

1399/11/25 14:00

پارس جنوبي جم

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/25 14:30

قشقایی شیراز

3 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/26 14:00

چوکا تالش

2 - 4

بادران تهران

1399/11/26 14:00

هوادار تهران

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/25 14:00

آرمان گهر سیرجان

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1399/11/25 14:00

استقلال خوزستان

3 - 0

گل ریحان البرز

1399/11/26 14:45

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 3

قشقایی شیراز

1399/12/02 14:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1399/12/02 15:00

خوشه طلايي ساوه

3 - 0

آرمان گهر سیرجان

1399/12/02 14:30

نود اروميه

0 - 0

رایکا بابل

1399/12/02 14:30

مس كرمان

2 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/01 14:30

شهرداري آستارا

1 - 0

استقلال خوزستان

1399/12/02 14:30

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

هوادار تهران

1399/12/02 14:30

چوکا تالش

1 - 1

پارس جنوبي جم

1399/12/01 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

گل ریحان البرز

1399/12/02 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

1 - 1

شهرداري آستارا

1399/12/12 14:45

هوادار تهران

0 - 0

مس كرمان

1399/12/12 14:45

استقلال خوزستان

3 - 1

نود اروميه

1399/12/12 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/12/12 14:45

آرمان گهر سیرجان

2 - 2

استقلال ملاثاني

1399/12/12 14:30

رایکا بابل

3 - 2

بادران تهران

1399/12/12 14:30

قشقایی شیراز

1 - 1

چوکا تالش

1399/12/12 14:45

ملوان بندر انزلي

1 - 0

پارس جنوبي جم

1399/12/12 14:45

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1399/12/12 15:15

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

قشقایی شیراز

1399/12/17 15:15

بادران تهران

3 - 0

ملوان بندر انزلي

1399/12/17 14:45

چوکا تالش

3 - 2

آرمان گهر سیرجان

1399/12/18 14:45

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

رایکا بابل

1399/12/17 14:45

نود اروميه

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/17 14:45

مس كرمان

0 - 1

استقلال خوزستان

1399/12/17 14:45

شهرداري آستارا

1 - 0

هوادار تهران

1399/12/17 14:45

استقلال ملاثاني

1 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/17 15:15

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

گل ریحان البرز

1399/12/18 14:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/24 15:00

بادران تهران

0 - 0

استقلال خوزستان

1399/12/24 15:00

قشقایی شیراز

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1399/12/27 15:00

مس كرمان

5 - 1

گل ریحان البرز

1399/12/27 15:00

نود اروميه

0 - 0

هوادار تهران

1399/12/27 15:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1399/12/27 15:00

چوکا تالش

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/27 15:00

پارس جنوبي جم

1 - 2

آرمان گهر سیرجان

1399/12/27 15:15

استقلال ملاثاني

1 - 0

رایکا بابل

1399/12/27 15:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

چوکا تالش

1400/01/18 16:30

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

قشقایی شیراز

1400/01/18 16:30

رایکا بابل

1 - 0

پارس جنوبي جم

1400/01/18 16:30

خيبر خرم آباد

1 - 0

بادران تهران

1400/01/18 16:30

فجر سپاسي شیراز

3 - 1

شهرداري آستارا

1400/01/18 16:30

گل ریحان البرز

0 - 1

نود اروميه

1400/01/18 16:30

هوادار تهران

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/01/18 16:30

استقلال خوزستان

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/01/18 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

مس كرمان

1400/01/18 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

رایکا بابل

1400/01/24 16:45

قشقایی شیراز

0 - 0

هوادار تهران

1400/01/24 16:45

مس كرمان

2 - 0

شهرداري آستارا

1400/01/24 16:45

نود اروميه

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/01/24 16:45

بادران تهران

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/01/24 16:45

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/01/24 16:45

چوکا تالش

1 - 3

استقلال خوزستان

1400/01/24 16:45

استقلال ملاثاني

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/01/24 17:00

پارس جنوبي جم

3 - 1

گل ریحان البرز

1400/01/24 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/01/30 19:45

رایکا بابل

1 - 1

قشقایی شیراز

1400/02/01 20:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

مس كرمان

1400/01/30 20:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/01/30 20:00

شهرداري آستارا

0 - 3

بادران تهران

1400/01/30 20:15

گل ریحان البرز

1 - 1

چوکا تالش

1400/01/30 20:15

خيبر خرم آباد

3 - 1

پارس جنوبي جم

1400/01/30 20:15

استقلال خوزستان

3 - 1

استقلال ملاثاني

1400/01/30 21:45

هوادار تهران

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1400/01/30 20:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/02/04 20:00

قشقایی شیراز

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/07 20:00

خوشه طلايي ساوه

4 - 1

گل ریحان البرز

1400/02/04 20:15

ملوان بندر انزلي

0 - 2

خيبر خرم آباد

1400/02/04 20:30

آرمان گهر سیرجان

2 - 0

استقلال خوزستان

1400/02/06 19:45

استقلال ملاثاني

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/02/06 20:15

بادران تهران

0 - 2

هوادار تهران

1400/02/06 20:15

چوکا تالش

2 - 0

رایکا بابل

1400/02/07 20:30

نود اروميه

0 - 0

مس كرمان

1400/02/06 20:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/02/17 19:50

رایکا بابل

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/02/18 20:15

فجر سپاسي شیراز

1 - 2

بادران تهران

1400/02/18 20:15

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/02/18 20:15

خيبر خرم آباد

5 - 1

قشقایی شیراز

1400/02/18 20:30

استقلال خوزستان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/02/18 20:30

هوادار تهران

1 - 0

چوکا تالش

1400/02/17 20:30

شهرداري آستارا

0 - 1

نود اروميه

1400/02/18 20:30

گل ریحان البرز

0 - 3

استقلال ملاثاني

1400/02/18 20:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1400/02/24 18:15

رایکا بابل

0 - 0

استقلال خوزستان

1400/02/24 18:15

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/02/24 18:15

بادران تهران

2 - 1

گل ریحان البرز

1400/02/24 18:15

چوکا تالش

1 - 1

مس كرمان

1400/02/23 18:15

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/02/24 19:50

پارس جنوبي جم

1 - 0

هوادار تهران

1400/02/24 20:15

استقلال ملاثاني

1 - 0

نود اروميه

1400/02/24 20:30

ملوان بندر انزلي

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/24 18:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/02/29 20:00

فجر سپاسي شیراز

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/02/30 19:10

خيبر خرم آباد

3 - 1

رایکا بابل

1400/02/29 19:30

هوادار تهران

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/02/29 19:30

شهرداري آستارا

1 - 1

چوکا تالش

1400/02/29 17:45

مس كرمان

0 - 3

قشقایی شیراز

1400/03/03 19:00

استقلال خوزستان

0 - 0

پارس جنوبي جم

1400/02/29 20:30

گل ریحان البرز

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/02/30 19:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

بادران تهران

1400/02/30 20:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/03/05 18:45

آرمان گهر سیرجان

2 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/05 19:00

رایکا بابل

0 - 1

هوادار تهران

1400/03/05 18:30

خيبر خرم آباد

5 - 0

گل ریحان البرز

1400/03/05 18:45

استقلال ملاثاني

1 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/03/05 20:40

بادران تهران

1 - 0

نود اروميه

1400/03/05 19:35

چوکا تالش

0 - 2

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/06 18:45

قشقایی شیراز

1 - 0

استقلال خوزستان

1400/03/07 19:20

پارس جنوبي جم

1 - 0

مس كرمان

1400/03/07 20:20

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 1

پارس جنوبي جم

1400/03/12 17:45

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

بادران تهران

1400/03/11 19:45

استقلال خوزستان

1 - 1

خيبر خرم آباد

1400/03/12 20:45

هوادار تهران

2 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/03/11 18:40

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1400/03/11 20:30

فجر سپاسي شیراز

2 - 0

چوکا تالش

1400/03/11 19:20

گل ریحان البرز

2 - 3

رایکا بابل

1400/03/11 18:40

مس كرمان

3 - 2

استقلال ملاثاني

1400/03/12 19:05

نود اروميه

2 - 0

قشقایی شیراز

1400/03/12 20:10

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/17 18:45

قشقایی شیراز

3 - 2

گل ریحان البرز

1400/03/18 19:25

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

مس كرمان

1400/03/18 19:05

رایکا بابل

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/18 18:40

خيبر خرم آباد

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/03/18 19:50

استقلال خوزستان

1 - 1

هوادار تهران

1400/03/18 19:45

بادران تهران

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/03/18 18:40

چوکا تالش

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/03/18 18:50

پارس جنوبي جم

1 - 0

نود اروميه

1400/03/18 20:30

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 0

قشقایی شیراز

1400/03/24 18:00

مس كرمان

0 - 1

بادران تهران

1400/03/24 19:10

نود اروميه

1 - 1

چوکا تالش

1400/03/24 18:15

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/03/24 19:50

استقلال ملاثاني

2 - 1

پارس جنوبي جم

1400/03/24 20:50

هوادار تهران

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/03/24 19:50

گل ریحان البرز

1 - 4

آرمان گهر سیرجان

1400/03/24 18:45

فجر سپاسي شیراز

2 - 0

رایکا بابل

1400/03/24 19:25

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

استقلال خوزستان

1400/03/24 20:35

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/03/31 19:30

ملوان بندر انزلي

1 - 0

مس كرمان

1400/03/31 19:00

آرمان گهر سیرجان

4 - 1

نود اروميه

1400/03/31 20:00

رایکا بابل

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/31 19:00

استقلال خوزستان

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/03/31 20:50

هوادار تهران

4 - 1

گل ریحان البرز

1400/03/31 19:50

پارس جنوبي جم

1 - 2

بادران تهران

1400/03/31 20:35

خيبر خرم آباد

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/31 19:55

چوکا تالش

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/03/31 20:00

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 4

خيبر خرم آباد

1400/04/06 20:30

مس كرمان

2 - 0

رایکا بابل

1400/04/06 20:30

نود اروميه

1 - 5

ملوان بندر انزلي

1400/04/06 20:30

فجر سپاسي شیراز

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1400/04/06 20:30

استقلال ملاثاني

1 - 1

قشقایی شیراز

1400/04/06 20:30

بادران تهران

0 - 0

چوکا تالش

1400/04/06 20:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

هوادار تهران

1400/04/06 20:30

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/04/06 20:30

گل ریحان البرز

0 - 1

استقلال خوزستان

1400/04/06 20:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

بادران تهران

1400/04/13 20:30

ملوان بندر انزلي

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/04/13 20:30

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/04/13 20:30

رایکا بابل

1 - 0

نود اروميه

1400/04/13 20:30

خيبر خرم آباد

0 - 2

مس كرمان

1400/04/13 20:30

استقلال خوزستان

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/04/13 20:30

هوادار تهران

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1400/04/13 20:30

پارس جنوبي جم

1 - 1

چوکا تالش

1400/04/13 20:30

گل ریحان البرز

0 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1400/04/13 20:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

6 - 0

گل ریحان البرز

1400/04/21 19:30

مس كرمان

1 - 3

هوادار تهران

1400/04/21 19:30

نود اروميه

0 - 1

استقلال خوزستان

1400/04/21 19:30

خوشه طلايي ساوه

2 - 2

خيبر خرم آباد

1400/04/21 19:30

استقلال ملاثاني

3 - 3

آرمان گهر سیرجان

1400/04/21 19:30

بادران تهران

3 - 1

رایکا بابل

1400/04/21 19:30

چوکا تالش

1 - 2

قشقایی شیراز

1400/04/21 19:30

پارس جنوبي جم

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/04/21 19:30

فجر سپاسي شیراز

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/04/21 19:30

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

0 - 0

پارس جنوبي جم

1400/04/28 19:45

ملوان بندر انزلي

0 - 1

بادران تهران

1400/04/28 19:45

آرمان گهر سیرجان

3 - 0

چوکا تالش

1400/04/28 19:45

رایکا بابل

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/04/28 19:45

خيبر خرم آباد

3 - 0

نود اروميه

1400/04/28 19:45

استقلال خوزستان

0 - 1

مس كرمان

1400/04/28 19:45

هوادار تهران

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/04/28 19:45

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

استقلال ملاثاني

1400/04/28 19:45

گل ریحان البرز

0 - 3

فجر سپاسي شیراز

1400/04/28 19:45