رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
درياي حربده محمودآباد
1 1 0 0 3 0 3 3 0
2
Damash Paresh
1 1 0 0 2 1 1 3 0
3
آسمان مشهد
1 1 0 0 2 1 1 3 0
4
1 1 0 0 1 0 1 3 0
5
شريعت نوين مشهد
1 1 0 0 1 0 1 3 0
6
انتظار بجنورد
1 0 1 0 0 0 0 1 0
7
شهروند نور
1 0 1 0 0 0 0 1 0
8
کيان اراک
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
9
شهدا مقاومت جويبار
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
10
شهر آهن خواف
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
11
بادامک قائن
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
12
سيمان شاهرود
1 0 0 1 0 3 -3 0 0