برنامه بازی ها - League Division 1 2022-03


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/06/05 18:45

خيبر خرم آباد

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/06/05 19:15

Shams Azar Qazvin

4 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/06/05 19:15

Chadormalo Ardakan

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/06/06 19:00

Saipa Tehran

2 - 0

Darya Caspian Babol

1401/06/06 19:15

ون پارس نقش جهان

0 - 0

Fajr Sepasi

1401/06/06 19:15

خليج فارس ماهشهر

0 - 2

استقلال ملاثاني

1401/06/06 19:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

شهرداري همدان

1401/06/06 19:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

چوکا تالش

1401/06/11

Darya Caspian Babol

1 - 2

Shams Azar Qazvin

1401/06/11

Fajr Sepasi

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/06/11

شهرداري آستارا

0 - 1

Saipa Tehran

1401/06/11

شهرداري همدان

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/06/11

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Chadormalo Ardakan

1401/06/11

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

مس شهر بابک

1401/06/11

استقلال ملاثاني

3 - 3

Esteghlal Khouzestan

1401/06/11

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 0

شهرداري همدان

1401/06/16

Chadormalo Ardakan

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/06/16

Saipa Tehran

0 - 1

خيبر خرم آباد

1401/06/16

ون پارس نقش جهان

1 - 0

Darya Caspian Babol

1401/06/16

Shams Azar Qazvin

5 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/06/16

چوکا تالش

1 - 2

استقلال ملاثاني

1401/06/16

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Fajr Sepasi

1401/06/16

خليج فارس ماهشهر

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/06/17

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/06/22

Fajr Sepasi

2 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/06/22

خيبر خرم آباد

0 - 0

مس شهر بابک

1401/06/22

شهرداري آستارا

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/06/22

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Saipa Tehran

1401/06/22

استقلال ملاثاني

0 - 0

Shams Azar Qazvin

1401/06/22

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

خليج فارس ماهشهر

1401/06/23

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

چوکا تالش

1401/06/22

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Chadormalo Ardakan

0 - 1

استقلال ملاثاني

1401/06/29

Arman Gohar Sirjan

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/06/29

ون پارس نقش جهان

0 - 1

خيبر خرم آباد

1401/06/29

Saipa Tehran

0 - 1

Fajr Sepasi

1401/06/29

Shams Azar Qazvin

2 - 1

شهرداري همدان

1401/06/29

چوکا تالش

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/06/29

خليج فارس ماهشهر

1 - 1

شهرداري آستارا

1401/06/29

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

مس شهر بابک

1401/06/30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/07/06

شهرداري آستارا

1 - 1

چوکا تالش

1401/07/06

Darya Caspian Babol

1 - 1

Chadormalo Ardakan

1401/07/06

مس شهر بابک

0 - 0

Saipa Tehran

1401/07/06

Fajr Sepasi

1 - 0

Shams Azar Qazvin

1401/07/06

شهرداري همدان

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/07/06

خيبر خرم آباد

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/07/06

استقلال ملاثاني

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/07/06

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 1

چوکا تالش

1401/07/14

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

Fajr Sepasi

1401/07/14

Chadormalo Ardakan

1 - 1

شهرداري همدان

1401/07/14

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

Darya Caspian Babol

1401/07/14

ون پارس نقش جهان

0 - 0

مس شهر بابک

1401/07/14

Shams Azar Qazvin

3 - 1

شهرداري آستارا

1401/07/14

خليج فارس ماهشهر

1 - 2

Pars Jonoubi Jam

1401/07/14

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Saipa Tehran

1401/07/14

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

Shams Azar Qazvin

1401/07/19

Darya Caspian Babol

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/07/19

Saipa Tehran

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/07/19

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/07/19

استقلال ملاثاني

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/07/19

شهرداري آستارا

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/07/20

شهرداري همدان

3 - 0

چوکا تالش

1401/07/20

خيبر خرم آباد

0 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/07/20

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

شهرداري همدان

1401/07/26

Chadormalo Ardakan

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/07/26

Shams Azar Qazvin

4 - 0

Saipa Tehran

1401/07/26

چوکا تالش

1 - 2

Fajr Sepasi

1401/07/26

خليج فارس ماهشهر

0 - 3

خيبر خرم آباد

1401/07/26

استقلال ملاثاني

2 - 0

Darya Caspian Babol

1401/07/26

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/07/27

Esteghlal Khouzestan

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/07/27

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

0 - 0

Arman Gohar Sirjan

1401/08/03

Fajr Sepasi

3 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/08/03

مس شهر بابک

2 - 1

چوکا تالش

1401/08/03

شهرداري همدان

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/08/03

Saipa Tehran

1 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/08/03

ون پارس نقش جهان

3 - 3

Esteghlal Khouzestan

1401/08/03

خيبر خرم آباد

3 - 1

Shams Azar Qazvin

1401/08/03

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/08/03

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

0 - 0

شهرداري همدان

1401/08/09

Arman Gohar Sirjan

2 - 3

مس شهر بابک

1401/08/09

Chadormalo Ardakan

0 - 2

Pars Jonoubi Jam

1401/08/09

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

شهرداري آستارا

1401/08/09

Shams Azar Qazvin

2 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/08/09

چوکا تالش

0 - 0

Saipa Tehran

1401/08/09

خليج فارس ماهشهر

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/08/09

استقلال ملاثاني

1 - 1

Fajr Sepasi

1401/09/09

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

1 - 2

خوشه طلايي ساوه

1401/09/15

ون پارس نقش جهان

2 - 2

Shams Azar Qazvin

1401/09/15

Saipa Tehran

3 - 1

خليج فارس ماهشهر

1401/09/15

شهرداري آستارا

0 - 0

Darya Caspian Babol

1401/09/15

شهرداري همدان

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1401/09/15

مس شهر بابک

2 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/09/15

خيبر خرم آباد

4 - 0

استقلال ملاثاني

1401/09/15

Esteghlal Khouzestan

6 - 0

چوکا تالش

1401/09/15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Chadormalo Ardakan

0 - 2

Shams Azar Qazvin

1401/09/21

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/09/21

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

مس شهر بابک

1401/09/21

Darya Caspian Babol

3 - 0

Fajr Sepasi

1401/09/21

چوکا تالش

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1401/09/21

شهرداري همدان

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/09/21

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/09/21

استقلال ملاثاني

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/09/21

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

1 - 0

شهرداري همدان

1401/08/27

Saipa Tehran

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/08/27

Shams Azar Qazvin

4 - 1

چوکا تالش

1401/08/27

مس شهر بابک

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/08/27

شهرداري آستارا

1 - 0

استقلال ملاثاني

1401/08/27

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/08/27

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Darya Caspian Babol

1401/08/27

خيبر خرم آباد

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/08/28

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/08/28

چوکا تالش

1 - 2

Chadormalo Ardakan

1401/08/28

Darya Caspian Babol

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/08/28

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

Saipa Tehran

1401/08/28

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/08/28

شهرداري همدان

0 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/08/28

استقلال ملاثاني

0 - 0

مس شهر بابک

1401/08/28

خليج فارس ماهشهر

0 - 0

Shams Azar Qazvin

1401/08/28

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/10/04

Shams Azar Qazvin

3 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/10/04

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/10/04

چوکا تالش

0 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/10/04

ون پارس نقش جهان

2 - 0

استقلال ملاثاني

1401/10/04

مس شهر بابک

0 - 0

Darya Caspian Babol

1401/10/04

Saipa Tehran

1 - 0

شهرداري همدان

1401/10/04

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Fajr Sepasi

1401/10/04

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

0 - 0

چوکا تالش

1401/10/10

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/10/10

شهرداري همدان

2 - 0

خيبر خرم آباد

1401/10/10

خليج فارس ماهشهر

0 - 1

Chadormalo Ardakan

1401/10/10

استقلال ملاثاني

0 - 0

Saipa Tehran

1401/10/10

Fajr Sepasi

1 - 1

مس شهر بابک

1401/10/10

شهرداري آستارا

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/10/10

Arman Gohar Sirjan

0 - 2

Esteghlal Khouzestan

1401/10/11

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 0

مس شهر بابک

Darya Caspian Babol

1 - 0

Saipa Tehran

Arman Gohar Sirjan

1 - 2

Chadormalo Ardakan

استقلال ملاثاني

1 - 1

خليج فارس ماهشهر

Fajr Sepasi

1 - 0

ون پارس نقش جهان

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

خيبر خرم آباد

خوشه طلايي ساوه

0 - 3

Shams Azar Qazvin

شهرداري همدان

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

3 - 0

شهرداري همدان

1401/11/04

Shams Azar Qazvin

1 - 1

Darya Caspian Babol

1401/11/05

خيبر خرم آباد

1 - 0

Fajr Sepasi

1401/11/05

Saipa Tehran

1 - 1

شهرداري آستارا

1401/11/05

چوکا تالش

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1401/11/05

Chadormalo Ardakan

4 - 2

خوشه طلايي ساوه

1401/11/05

مس شهر بابک

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/11/05

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

استقلال ملاثاني

1401/11/05

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

مس شهر بابک

1401/11/11

شهرداري آستارا

0 - 2

Chadormalo Ardakan

1401/11/11

خيبر خرم آباد

0 - 0

Saipa Tehran

1401/11/11

Darya Caspian Babol

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/11/11

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Shams Azar Qazvin

1401/11/11

استقلال ملاثاني

3 - 3

چوکا تالش

1401/11/11

Fajr Sepasi

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/11/11

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/11/11

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Chadormalo Ardakan

2 - 1

Fajr Sepasi

1401/11/17

چوکا تالش

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/11/17

مس شهر بابک

0 - 1

خيبر خرم آباد

1401/11/17

ون پارس نقش جهان

2 - 0

شهرداري آستارا

1401/11/17

Saipa Tehran

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/11/17

Shams Azar Qazvin

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/11/17

خليج فارس ماهشهر

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/11/17

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

Darya Caspian Babol

1401/11/17

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/11/24

Fajr Sepasi

1 - 0

Saipa Tehran

1401/11/24

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/11/24

خيبر خرم آباد

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/11/24

شهرداري آستارا

2 - 2

خليج فارس ماهشهر

1401/11/24

استقلال ملاثاني

1 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/11/24

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

چوکا تالش

1401/11/24

شهرداري همدان

1 - 4

Shams Azar Qazvin

1401/11/29

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 0

مس شهر بابک

1401/12/06

Shams Azar Qazvin

3 - 1

Fajr Sepasi

1401/12/06

چوکا تالش

3 - 0

شهرداري آستارا

1401/12/06

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

شهرداري همدان

1401/12/06

Chadormalo Ardakan

0 - 0

Darya Caspian Babol

1401/12/06

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/12/06

ون پارس نقش جهان

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/12/06

Arman Gohar Sirjan

2 - 0

استقلال ملاثاني

1401/12/07

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 0

چوکا تالش

1401/12/13

Darya Caspian Babol

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/12/13

Saipa Tehran

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1401/12/13

مس شهر بابک

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/12/13

شهرداري آستارا

0 - 0

Shams Azar Qazvin

1401/12/13

شهرداري همدان

0 - 1

Chadormalo Ardakan

1401/12/13

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/12/13

Fajr Sepasi

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/12/14

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shams Azar Qazvin

3 - 0

مس شهر بابک

1401/12/19

Chadormalo Ardakan

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/12/19

ون پارس نقش جهان

4 - 0

Saipa Tehran

1401/12/19

خوشه طلايي ساوه

4 - 0

استقلال ملاثاني

1401/12/19

چوکا تالش

2 - 2

شهرداري همدان

1401/12/19

خليج فارس ماهشهر

2 - 1

Darya Caspian Babol

1401/12/19

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/12/19

Arman Gohar Sirjan

3 - 2

Pars Jonoubi Jam

1401/12/20

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

4 - 1

استقلال ملاثاني

1401/12/25

ون پارس نقش جهان

0 - 2

Chadormalo Ardakan

1401/12/25

Saipa Tehran

2 - 1

Shams Azar Qazvin

1401/12/25

Fajr Sepasi

3 - 0

چوکا تالش

1401/12/25

شهرداري همدان

0 - 2

خوشه طلايي ساوه

1401/12/25

خيبر خرم آباد

3 - 1

خليج فارس ماهشهر

1401/12/25

شهرداري آستارا

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1401/12/26

Pars Jonoubi Jam

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1401/12/26

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

0 - 0

Darya Caspian Babol

1402/01/09

Chadormalo Ardakan

0 - 0

Saipa Tehran

1402/01/09

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

Pars Jonoubi Jam

1402/01/09

خليج فارس ماهشهر

0 - 4

Fajr Sepasi

1402/01/09

چوکا تالش

0 - 1

مس شهر بابک

1402/01/09

Shams Azar Qazvin

2 - 1

خيبر خرم آباد

1402/01/09

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1402/01/09

استقلال ملاثاني

1 - 1

شهرداري همدان

1402/01/10

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1402/01/16

Fajr Sepasi

1 - 2

استقلال ملاثاني

1402/01/16

Saipa Tehran

0 - 0

چوکا تالش

1402/01/16

شهرداري آستارا

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1402/01/16

شهرداري همدان

0 - 0

Darya Caspian Babol

1402/01/16

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Chadormalo Ardakan

1402/01/16

Esteghlal Khouzestan

2 - 1

Shams Azar Qazvin

1402/01/16

ون پارس نقش جهان

2 - 0

خليج فارس ماهشهر

1402/01/16

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

2 - 1

خيبر خرم آباد

1402/01/25

Darya Caspian Babol

2 - 0

شهرداري آستارا

1402/01/26

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

شهرداري همدان

1402/01/26

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Fajr Sepasi

1402/01/26

Chadormalo Ardakan

1 - 1

مس شهر بابک

1402/01/26

Shams Azar Qazvin

3 - 0

ون پارس نقش جهان

1402/01/26

خليج فارس ماهشهر

0 - 1

Saipa Tehran

1402/01/26

چوکا تالش

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1402/01/26

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

استقلال ملاثاني

1402/01/31

مس شهر بابک

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1402/02/02

Fajr Sepasi

4 - 1

Darya Caspian Babol

1402/02/02

ون پارس نقش جهان

1 - 0

چوکا تالش

1402/02/02

خيبر خرم آباد

3 - 0

Arman Gohar Sirjan

1402/02/02

Shams Azar Qazvin

3 - 1

Chadormalo Ardakan

1402/02/02

شهرداري آستارا

3 - 0

شهرداري همدان

1402/02/02

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

خليج فارس ماهشهر

1402/02/02

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1402/02/14

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

مس شهر بابک

1402/02/14

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Saipa Tehran

1402/02/14

چوکا تالش

0 - 2

Shams Azar Qazvin

1402/02/14

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

خيبر خرم آباد

1402/02/14

Chadormalo Ardakan

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1402/02/14

شهرداري همدان

1 - 2

Fajr Sepasi

1402/02/14

استقلال ملاثاني

0 - 0

شهرداري آستارا

1402/02/14

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 1

Darya Caspian Babol

1402/02/20

Saipa Tehran

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1402/02/20

شهرداري آستارا

0 - 0

Fajr Sepasi

1402/02/20

Chadormalo Ardakan

3 - 3

چوکا تالش

1402/02/20

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

شهرداري همدان

1402/02/20

مس شهر بابک

3 - 0

استقلال ملاثاني

1402/02/20

Shams Azar Qazvin

2 - 1

خليج فارس ماهشهر

1402/02/20

ون پارس نقش جهان

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1402/02/20

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 1

خيبر خرم آباد

1402/02/27

Arman Gohar Sirjan

1 - 2

Shams Azar Qazvin

1402/02/27

خوشه طلايي ساوه

0 - 2

Esteghlal Khouzestan

1402/02/27

خليج فارس ماهشهر

4 - 2

چوکا تالش

1402/02/27

استقلال ملاثاني

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1402/02/27

Darya Caspian Babol

3 - 1

مس شهر بابک

1402/02/27

شهرداري همدان

0 - 1

Saipa Tehran

1402/02/27

Fajr Sepasi

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1402/02/27

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

3 - 0

شهرداري آستارا

1402/03/03

ون پارس نقش جهان

2 - 1

خوشه طلايي ساوه

1402/03/03

خيبر خرم آباد

0 - 0

شهرداري همدان

1402/03/03

Chadormalo Ardakan

0 - 1

خليج فارس ماهشهر

1402/03/03

Saipa Tehran

4 - 0

استقلال ملاثاني

1402/03/03

چوکا تالش

1 - 3

Darya Caspian Babol

1402/03/03

Esteghlal Khouzestan

5 - 0

Arman Gohar Sirjan

1402/03/03

مس شهر بابک

1 - 0

Fajr Sepasi

1402/03/02