رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
اوحدي مراغه
1 1 0 0 2 0 2 3 0
2
کانياو اشنويه
1 1 0 0 2 1 1 3 0
3
نفت ايرانيان تهران
1 1 0 0 1 0 1 3 0
4
گرين کشاورز نهاوند
1 0 1 0 1 1 0 1 0
5
کياي تهران
1 0 1 0 1 1 0 1 0
6
کاويان نقده
1 0 1 0 0 0 0 1 0
7
شهداي گروس بيجار
1 0 1 0 0 0 0 1 0
8
خورشيد مهر قروه کردستان
1 0 1 0 0 0 0 1 0
9
ستارگان آژند آذربايجان
1 0 1 0 0 0 0 1 0
10
جام جم بيله سوار
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
11
نيکان مهر تهران
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
12
عقاب تبريز
1 0 0 1 0 2 -2 0 0