تست کرونا از داوران فوتبال

ساعت 09:49 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

صبح امروز از داوران فوتبال که در مسابقات لیگ قضاوت می کنند تست کرونا گرفته شد.