برنامه بازی ها - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 1

Sepahan Isfahan

1399/08/17 16:20

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/08/16 16:45

Zobahan Isfahan

2 - 2

Foolad Khouzestan

1399/08/16 16:30

Saipa Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/08/16 16:30

Shahre Khodro

3 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/08/17 15:50

Esteghlal Tehran

2 - 0

1399/08/17 16:30

Naft Abadan

2 - 1

Peykan Tehran

1399/08/27 16:40

آلومينيوم اراک

0 - 3

Nasaji Mazandran

1399/08/16 16:40

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 0

آلومينيوم اراک

1399/08/29 16:20

Nasaji Mazandran

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/08/29 16:10

Foolad Khouzestan

2 - 1

Esteghlal Tehran

1399/08/30 16:40

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Saipa Tehran

1399/08/29 16:35

0 - 2

Gol Gohar

1399/08/30 16:10

Peykan Tehran

1 - 0

Shahre Khodro

1399/09/02 16:40

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Zobahan Isfahan

1399/08/30 16:35

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1399/09/01 16:20

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Sepahan Isfahan

1399/09/07 16:30

Gol Gohar

1 - 1

Foolad Khouzestan

1399/09/05 16:10

Saipa Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/09/05 16:20

Shahre Khodro

1 - 1

Naft Abadan

1399/09/06 15:45

Esteghlal Tehran

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/09/05 16:15

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/09/06 16:35

Zobahan Isfahan

1 - 1

Peykan Tehran

1399/09/06 16:20

آلومينيوم اراک

0 - 0

1399/09/05 16:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 1

Saipa Tehran

1399/09/11 16:20

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/09/12 16:10

Foolad Khouzestan

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/10 16:35

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Gol Gohar

1399/09/10 16:30

Perspolis Tehran

3 - 0

Shahre Khodro

1399/09/10 16:15

Peykan Tehran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1399/09/11 16:15

Nasaji Mazandran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/09/11 16:10

Naft Abadan

1 - 0

Zobahan Isfahan

1399/09/11 16:40

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

3 - 1

Sepahan Isfahan

1399/09/16 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Foolad Khouzestan

1399/09/17 15:00

Saipa Tehran

0 - 0

1399/09/17 15:00

Gol Gohar

1 - 2

Peykan Tehran

1399/09/17 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 2

Shahre Khodro

1399/09/16 15:00

آلومينيوم اراک

4 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/09/17 15:00

Esteghlal Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1399/09/17 16:15

Nasaji Mazandran

1 - 1

Perspolis Tehran

1399/10/05 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

4 - 0

Nasaji Mazandran

1399/09/21 15:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/09/23 15:00

Foolad Khouzestan

3 - 0

Saipa Tehran

1399/09/22 15:00

Naft Abadan

2 - 1

Gol Gohar

1399/09/22 15:00

Shahre Khodro

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/09/23 15:45

Perspolis Tehran

1 - 1

Zobahan Isfahan

1399/10/11 15:00

Peykan Tehran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/22 15:00

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

0 - 0

Sepahan Isfahan

1399/10/16 16:30

Teraktorsazi Tabriz

3 - 1

Peykan Tehran

1399/09/28 15:15

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Foolad Khouzestan

1399/09/28 15:15

Saipa Tehran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/09/28 15:00

Gol Gohar

3 - 1

Shahre Khodro

1399/09/28 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Esteghlal Tehran

1399/09/28 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

Naft Abadan

1399/09/27 15:00

Nasaji Mazandran

0 - 1

1399/09/27 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 2

Sepahan Isfahan

1399/10/02 15:00

Naft Abadan

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/10/04 16:45

Foolad Khouzestan

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/10/10 16:45

Peykan Tehran

1 - 1

Saipa Tehran

1399/10/03 15:00

Zobahan Isfahan

1 - 1

Gol Gohar

1399/10/04 16:30

Shahre Khodro

2 - 2

آلومينيوم اراک

1399/10/03 15:45

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1399/10/05 14:00

Esteghlal Tehran

2 - 2

Perspolis Tehran

1399/10/22 16:35

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 1

Foolad Khouzestan

1399/10/21 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Shahre Khodro

1399/10/10 16:40

Saipa Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1399/10/09 15:20

Gol Gohar

1 - 2

Esteghlal Tehran

1399/10/10 16:20

Nasaji Mazandran

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/10/26 15:00

Perspolis Tehran

1 - 0

1399/11/21 17:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Peykan Tehran

1399/10/10 15:00

آلومينيوم اراک

2 - 2

Zobahan Isfahan

1399/10/21 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

3 - 3

Sepahan Isfahan

1399/10/09 15:00

Zobahan Isfahan

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/10/16 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

1399/10/15 16:50

Shahre Khodro

1 - 0

Saipa Tehran

1399/10/15 14:45

Gol Gohar

0 - 5

Perspolis Tehran

1399/12/01 15:40

Esteghlal Tehran

2 - 0

آلومينيوم اراک

1399/10/15 16:30

Peykan Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1399/10/16 15:00

Naft Abadan

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/10/15 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 1

Foolad Khouzestan

1399/10/29 16:40

آلومينيوم اراک

0 - 0

Gol Gohar

1399/10/26 15:00

Naft Masjed Soleyman

3 - 1

Shahre Khodro

1399/10/23 14:30

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/10/21 15:00

Teraktorsazi Tabriz

1 - 3

Esteghlal Tehran

1399/10/29 14:30

Sepahan Isfahan

2 - 1

Peykan Tehran

1399/10/26 15:00

Saipa Tehran

2 - 1

Zobahan Isfahan

1399/10/26 15:00

Nasaji Mazandran

0 - 1

Naft Abadan

1399/10/21 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 2

Sepahan Isfahan

1399/11/06 16:00

Gol Gohar

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/11/04 15:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Foolad Khouzestan

1399/11/06 15:00

Esteghlal Tehran

0 - 1

Saipa Tehran

1399/11/04 16:45

آلومينيوم اراک

2 - 1

Perspolis Tehran

1399/11/06 15:00

Shahre Khodro

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/11/01 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/11/01 15:00

Peykan Tehran

2 - 3

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 1

Gol Gohar

1399/11/10 15:00

Sepahan Isfahan

1 - 3

Shahre Khodro

1399/11/11 17:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/11/11 16:55

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Esteghlal Tehran

1399/11/10 15:00

Foolad Khouzestan

0 - 0

Peykan Tehran

1399/11/11 17:10

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/11/11 15:00

Nasaji Mazandran

2 - 3

Zobahan Isfahan

1399/11/10 15:00

0 - 0

Naft Abadan

1399/11/11 15:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 3

Sepahan Isfahan

1399/11/17 15:00

Naft Abadan

1 - 1

Foolad Khouzestan

1399/11/17 16:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

Saipa Tehran

1399/11/17 15:00

Peykan Tehran

2 - 2

Mashinsazi Tabriz

1399/11/17 15:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Perspolis Tehran

1399/11/16 15:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/11/17 17:00

Gol Gohar

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/11/17 15:30

Shahre Khodro

0 - 1

1399/11/16 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/11/26 15:00

Nasaji Mazandran

1 - 2

Gol Gohar

1399/11/25 15:30

Foolad Khouzestan

2 - 0

Shahre Khodro

1399/11/25 16:00

Sepahan Isfahan

2 - 0

Esteghlal Tehran

1399/11/25 17:10

Perspolis Tehran

1 - 0

Peykan Tehran

1399/11/26 17:15

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

آلومينيوم اراک

1399/11/25 15:00

3 - 1

Zobahan Isfahan

1399/11/26 15:00

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Naft Abadan

1399/11/25 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Zobahan Isfahan

1399/12/11 17:35

Peykan Tehran

2 - 0

Naft Abadan

1399/12/11 15:00

Sepahan Isfahan

1 - 0

Gol Gohar

1399/12/11 15:45

Perspolis Tehran

1 - 0

Saipa Tehran

1399/12/11 17:25

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/12/11 15:00

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Shahre Khodro

1399/12/11 15:00

1 - 1

Esteghlal Tehran

1399/12/11 15:00

Nasaji Mazandran

1 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Nasaji Mazandran

1399/12/16 15:30

Saipa Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/12/16 15:00

Zobahan Isfahan

2 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/12/16 17:30

Esteghlal Tehran

1 - 0

Foolad Khouzestan

1399/12/16 17:30

Naft Abadan

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/12/16 15:00

Gol Gohar

0 - 0

1399/12/16 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 6

Sepahan Isfahan

1399/12/16 15:30

Shahre Khodro

2 - 0

Peykan Tehran

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Gol Gohar

1400/02/17 21:00

Peykan Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1399/12/27 16:00

Sepahan Isfahan

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1399/12/28 15:30

Perspolis Tehran

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1399/12/28 15:00

Naft Abadan

0 - 0

Shahre Khodro

1399/12/28 16:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/12/27 16:00

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/28 15:00

Nasaji Mazandran

1 - 0

Saipa Tehran

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

1400/01/14 17:00

Saipa Tehran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1400/01/16 16:30

Zobahan Isfahan

1 - 0

Naft Abadan

1400/01/14 17:30

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1400/01/14 18:50

Naft Masjed Soleyman

0 - 2

Nasaji Mazandran

1400/01/14 17:00

Gol Gohar

3 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/01/16 16:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

Foolad Khouzestan

1400/01/12 16:30

Shahre Khodro

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/01/14 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Teraktorsazi Tabriz

Peykan Tehran

0 - 2

Gol Gohar

1400/01/23 17:30

Sepahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/01/23 17:30

Perspolis Tehran

2 - 0

Nasaji Mazandran

1400/01/19 18:50

Naft Abadan

-

Esteghlal Tehran

تعويق

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/01/22 17:00

1 - 0

Saipa Tehran

1400/01/22 18:30

Shahre Khodro

1 - 1

Zobahan Isfahan

1400/01/26 20:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Mashinsazi Tabriz

Saipa Tehran

-

Foolad Khouzestan

Zobahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

Esteghlal Tehran

-

Shahre Khodro

Naft Masjed Soleyman

-

1400/02/02 21:00

Nasaji Mazandran

-

Sepahan Isfahan

1400/02/02 21:00

Gol Gohar

-

Naft Abadan

1400/02/03 20:40

آلومينيوم اراک

-

Peykan Tehran

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Naft Masjed Soleyman

Peykan Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1400/02/18 21:20

Sepahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

1400/02/17 21:15

Esteghlal Tehran

-

Zobahan Isfahan

1400/02/17 21:15

Naft Abadan

-

آلومينيوم اراک

1400/02/18 21:15

Mashinsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

1400/02/18 21:15

-

Nasaji Mazandran

1400/02/18 20:45

Shahre Khodro

-

Gol Gohar

1400/02/27 18:55

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Abadan

1400/02/23 21:50

Saipa Tehran

-

Peykan Tehran

1400/02/23 21:30

Sepahan Isfahan

-

1400/02/23 21:15

Perspolis Tehran

-

Esteghlal Tehran

1400/02/22 21:30

Naft Masjed Soleyman

-

Mashinsazi Tabriz

1400/02/23 21:30

Nasaji Mazandran

-

Foolad Khouzestan

1400/02/23 21:20

Gol Gohar

-

Zobahan Isfahan

1400/02/22 21:00

آلومينيوم اراک

-

Shahre Khodro

1400/02/23 21:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Sepahan Isfahan

Peykan Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

Zobahan Isfahan

-

آلومينيوم اراک

Esteghlal Tehran

-

Gol Gohar

Naft Abadan

-

Saipa Tehran

Mashinsazi Tabriz

-

Nasaji Mazandran

-

Perspolis Tehran

Shahre Khodro

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Zobahan Isfahan

Saipa Tehran

-

Shahre Khodro

Sepahan Isfahan

-

Mashinsazi Tabriz

Perspolis Tehran

-

Gol Gohar

Naft Masjed Soleyman

-

Naft Abadan

-

Foolad Khouzestan

Nasaji Mazandran

-

Peykan Tehran

آلومينيوم اراک

-

Esteghlal Tehran

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Perspolis Tehran

Peykan Tehran

-

Sepahan Isfahan

Zobahan Isfahan

-

Saipa Tehran

Esteghlal Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

Naft Abadan

-

Nasaji Mazandran

Mashinsazi Tabriz

-

Gol Gohar

-

آلومينيوم اراک

Shahre Khodro

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Gol Gohar

Foolad Khouzestan

-

Mashinsazi Tabriz

Saipa Tehran

-

Esteghlal Tehran

Sepahan Isfahan

-

Naft Abadan

Perspolis Tehran

-

آلومينيوم اراک

Naft Masjed Soleyman

-

Zobahan Isfahan

-

Peykan Tehran

Nasaji Mazandran

-

Shahre Khodro

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Foolad Khouzestan

Zobahan Isfahan

-

Nasaji Mazandran

Esteghlal Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

Naft Abadan

-

Mashinsazi Tabriz

-

Perspolis Tehran

Gol Gohar

-

Saipa Tehran

آلومينيوم اراک

-

Teraktorsazi Tabriz

Shahre Khodro

-

Sepahan Isfahan

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Naft Abadan

Saipa Tehran

-

آلومينيوم اراک

Sepahan Isfahan

-

Zobahan Isfahan

Perspolis Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

Naft Masjed Soleyman

-

Gol Gohar

Mashinsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

-

Shahre Khodro

Nasaji Mazandran

-

Esteghlal Tehran

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

Peykan Tehran

-

Perspolis Tehran

Zobahan Isfahan

-

Esteghlal Tehran

-

Sepahan Isfahan

Naft Abadan

-

Mashinsazi Tabriz

Gol Gohar

-

Nasaji Mazandran

آلومينيوم اراک

-

Naft Masjed Soleyman

Shahre Khodro

-

Foolad Khouzestan

+