برنامه بازی ها - Primier League 2019-20


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/05/31 20:15

Zobahan Isfahan

2 - 3

Saipa Tehran

1398/05/31 20:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Esteghlal Tehran

1398/06/01 18:00

Gol Gohar

1 - 1

Nasaji Mazandran

1398/05/31 19:45

Shahin Booshehr

0 - 3

Sepahan Isfahan

1398/06/02 20:15

Foolad Khouzestan

0 - 1

Naft Abadan

1398/06/01 20:15

Peykan Tehran

0 - 2

Shahre Khodro

1398/06/01 19:10

Perspolis Tehran

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/05/31 19:10

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Perspolis Tehran

1398/06/08 17:45

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Zobahan Isfahan

1398/06/08 20:00

Esteghlal Tehran

1 - 1

Foolad Khouzestan

1398/06/07 19:00

Saipa Tehran

0 - 0

Gol Gohar

1398/06/08 19:00

Naft Abadan

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/06/07 20:15

Shahre Khodro

2 - 1

Shahin Booshehr

1398/06/07 18:30

Sepahan Isfahan

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/06/07 20:00

Nasaji Mazandran

4 - 3

Peykan Tehran

1398/06/08 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/06/24 19:45

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Esteghlal Tehran

1398/06/24 19:45

Gol Gohar

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1398/06/22 19:15

Shahin Booshehr

1 - 1

Peykan Tehran

1398/06/24 19:45

Foolad Khouzestan

0 - 0

Sepahan Isfahan

1398/06/23 19:45

Saipa Tehran

4 - 3

Nasaji Mazandran

1398/06/24 19:45

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Shahre Khodro

1398/06/23 19:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1398/06/25 19:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Gol Gohar

1398/06/29 17:30

Naft Abadan

-

Zobahan Isfahan

1398/06/29 19:45

Esteghlal Tehran

-

Perspolis Tehran

1398/06/31 18:45

Sepahan Isfahan

-

Naft Masjed Soleyman

1398/06/29 19:30

Nasaji Mazandran

-

Shahin Booshehr

1398/06/29 19:30

Shahre Khodro

-

Foolad Khouzestan

1398/06/29 19:00

Pars Jonoubi Jam

-

Saipa Tehran

1398/06/29 19:30

Peykan Tehran

-

Mashinsazi Tabriz

1398/06/29 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/07/03 16:15

Zobahan Isfahan

-

Esteghlal Tehran

1398/07/04 18:30

Gol Gohar

-

Naft Abadan

1398/07/03 17:00

Naft Masjed Soleyman

-

Shahre Khodro

1398/07/03 18:30

Mashinsazi Tabriz

-

Shahin Booshehr

1398/07/04 16:30

Perspolis Tehran

-

Sepahan Isfahan

1398/07/04 16:15

Foolad Khouzestan

-

Peykan Tehran

1398/07/04 18:30

Pars Jonoubi Jam

-

Nasaji Mazandran

1398/07/03 18:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Pars Jonoubi Jam

1398/07/12 16:30

Sepahan Isfahan

-

Zobahan Isfahan

1398/07/12 17:05

Esteghlal Tehran

-

Gol Gohar

1398/07/12 18:15

Peykan Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

1398/07/11 16:00

Shahin Booshehr

-

Foolad Khouzestan

1398/07/11 17:15

Nasaji Mazandran

-

Mashinsazi Tabriz

1398/07/12 17:00

Shahre Khodro

-

Perspolis Tehran

1398/07/12 15:30

Naft Abadan

-

Saipa Tehran

1398/07/12 17:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/07/29 15:30

Zobahan Isfahan

-

Shahre Khodro

1398/07/29 16:50

Saipa Tehran

-

Esteghlal Tehran

1398/07/29 16:45

Gol Gohar

-

Sepahan Isfahan

1398/07/29 16:30

Naft Masjed Soleyman

-

Shahin Booshehr

1398/07/29 17:00

Mashinsazi Tabriz

-

Foolad Khouzestan

1398/07/29 16:00

Perspolis Tehran

-

Peykan Tehran

1398/07/29 19:00

Pars Jonoubi Jam

-

Naft Abadan

1398/07/29 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/08/03 18:00

Peykan Tehran

-

Zobahan Isfahan

1398/08/03 16:45

Esteghlal Tehran

-

Pars Jonoubi Jam

1398/08/03 19:00

Shahre Khodro

-

Gol Gohar

1398/08/03 16:10

Mashinsazi Tabriz

-

Naft Masjed Soleyman

1398/08/03 16:00

Shahin Booshehr

-

Perspolis Tehran

1398/08/03 16:45

Sepahan Isfahan

-

Saipa Tehran

1398/08/03 16:45

Foolad Khouzestan

-

Nasaji Mazandran

1398/08/03 17:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Esteghlal Tehran

1398/08/10 15:30

Zobahan Isfahan

-

Shahin Booshehr

1398/08/10 18:00

Gol Gohar

-

Peykan Tehran

1398/08/10 16:15

Naft Masjed Soleyman

-

Foolad Khouzestan

1398/08/09 17:00

Pars Jonoubi Jam

-

Sepahan Isfahan

1398/08/09 18:00

Nasaji Mazandran

-

Naft Abadan

1398/08/09 16:30

Saipa Tehran

-

Shahre Khodro

1398/08/09 16:30

Perspolis Tehran

-

Mashinsazi Tabriz

1398/08/09 16:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/08/14 15:30

Mashinsazi Tabriz

-

Zobahan Isfahan

1398/08/17 15:30

Esteghlal Tehran

-

Naft Abadan

1398/08/14 15:30

Shahin Booshehr

-

Gol Gohar

1398/08/17 17:45

Naft Masjed Soleyman

-

Nasaji Mazandran

1398/08/17 16:45

Foolad Khouzestan

-

Perspolis Tehran

1398/08/13 17:45

Shahre Khodro

-

Pars Jonoubi Jam

1398/08/17 16:00

Peykan Tehran

-

Saipa Tehran

1398/08/16 15:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Esteghlal Tehran

1398/09/01 15:15

Perspolis Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

1398/09/01 17:30

Saipa Tehran

-

Shahin Booshehr

1398/08/30 16:15

Naft Abadan

-

Sepahan Isfahan

1398/09/01 18:00

Zobahan Isfahan

-

Foolad Khouzestan

1398/08/30 17:30

Teraktorsazi Tabriz

-

Shahre Khodro

1398/09/01 15:30

Gol Gohar

-

Mashinsazi Tabriz

1398/08/30 15:30

Pars Jonoubi Jam

-

Peykan Tehran

1398/08/30 17:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/09/08 15:15

Naft Masjed Soleyman

-

Zobahan Isfahan

1398/09/07 16:40

Sepahan Isfahan

-

Esteghlal Tehran

1398/09/08 16:15

Foolad Khouzestan

-

Gol Gohar

1398/09/08 16:40

Perspolis Tehran

-

Nasaji Mazandran

1398/09/07 16:15

Shahin Booshehr

-

Pars Jonoubi Jam

1398/09/08 16:30

Mashinsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

1398/09/07 15:30

Shahre Khodro

-

Naft Abadan

1398/09/08 15:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Naft Masjed Soleyman

1398/09/14 16:00

Teraktorsazi Tabriz

-

Shahin Booshehr

1398/09/14 15:30

Nasaji Mazandran

-

Sepahan Isfahan

1398/09/14 16:00

Saipa Tehran

-

Foolad Khouzestan

1398/09/13 15:15

Esteghlal Tehran

-

Shahre Khodro

1398/09/14 15:00

Zobahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

1398/09/14 17:30

Pars Jonoubi Jam

-

Mashinsazi Tabriz

1398/09/13 16:30

Naft Abadan

-

Peykan Tehran

1398/09/14 16:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/09/18 15:15

Peykan Tehran

-

Esteghlal Tehran

1398/09/18 17:30

Perspolis Tehran

-

Gol Gohar

1398/09/19 17:30

Shahre Khodro

-

Sepahan Isfahan

1398/09/18 17:00

Zobahan Isfahan

-

Nasaji Mazandran

1398/09/18 17:30

Foolad Khouzestan

-

Pars Jonoubi Jam

1398/09/18 16:35

Naft Masjed Soleyman

-

Saipa Tehran

1398/09/19 16:35

Shahin Booshehr

-

Naft Abadan

1398/09/19 16:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Zobahan Isfahan

1398/09/23 16:00

Pars Jonoubi Jam

-

Naft Masjed Soleyman

1398/09/22 16:30

Esteghlal Tehran

-

Shahin Booshehr

1398/09/22 16:15

Teraktorsazi Tabriz

-

Foolad Khouzestan

1398/09/22 15:30

Nasaji Mazandran

-

Shahre Khodro

1398/09/22 15:00

Saipa Tehran

-

Perspolis Tehran

1398/09/23 17:30

Naft Abadan

-

Mashinsazi Tabriz

1398/09/23 16:40

Sepahan Isfahan

-

Peykan Tehran

1398/09/22 16:40

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Masjed Soleyman

1398/09/28 15:30

Saipa Tehran

-

Zobahan Isfahan

1398/09/28 15:30

Esteghlal Tehran

-

Mashinsazi Tabriz

1398/09/28 15:15

Nasaji Mazandran

-

Gol Gohar

1398/09/28 15:00

Sepahan Isfahan

-

Shahin Booshehr

1398/09/28 16:25

Naft Abadan

-

Foolad Khouzestan

1398/09/28 16:40

Shahre Khodro

-

Peykan Tehran

1398/09/28 15:45

Pars Jonoubi Jam

-

Perspolis Tehran

1398/09/28 17:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1398/10/06 15:00

Zobahan Isfahan

-

Pars Jonoubi Jam

1398/10/06 16:30

Foolad Khouzestan

-

Esteghlal Tehran

1398/10/06 17:45

Gol Gohar

-

Saipa Tehran

1398/10/06 16:15

Naft Masjed Soleyman

-

Naft Abadan

1398/10/06 16:15

Shahin Booshehr

-

Shahre Khodro

1398/10/06 16:45

Mashinsazi Tabriz

-

Sepahan Isfahan

1398/10/06 15:30

Peykan Tehran

-

Nasaji Mazandran

1398/10/06 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Zobahan Isfahan

Esteghlal Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

Pars Jonoubi Jam

-

Gol Gohar

Peykan Tehran

-

Shahin Booshehr

Sepahan Isfahan

-

Foolad Khouzestan

Nasaji Mazandran

-

Saipa Tehran

Shahre Khodro

-

Mashinsazi Tabriz

Naft Abadan

-

Perspolis Tehran

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Teraktorsazi Tabriz

Zobahan Isfahan

-

Naft Abadan

Perspolis Tehran

-

Esteghlal Tehran

Naft Masjed Soleyman

-

Sepahan Isfahan

Shahin Booshehr

-

Nasaji Mazandran

Foolad Khouzestan

-

Shahre Khodro

Saipa Tehran

-

Pars Jonoubi Jam

Mashinsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

Esteghlal Tehran

-

Zobahan Isfahan

Naft Abadan

-

Gol Gohar

Shahre Khodro

-

Naft Masjed Soleyman

Shahin Booshehr

-

Mashinsazi Tabriz

Sepahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

Peykan Tehran

-

Foolad Khouzestan

Nasaji Mazandran

-

Pars Jonoubi Jam

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

-

Teraktorsazi Tabriz

Zobahan Isfahan

-

Sepahan Isfahan

Gol Gohar

-

Esteghlal Tehran

Naft Masjed Soleyman

-

Peykan Tehran

Foolad Khouzestan

-

Shahin Booshehr

Mashinsazi Tabriz

-

Nasaji Mazandran

Perspolis Tehran

-

Shahre Khodro

Saipa Tehran

-

Naft Abadan

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Nasaji Mazandran

Shahre Khodro

-

Zobahan Isfahan

Esteghlal Tehran

-

Saipa Tehran

Sepahan Isfahan

-

Gol Gohar

Shahin Booshehr

-

Naft Masjed Soleyman

Foolad Khouzestan

-

Mashinsazi Tabriz

Peykan Tehran

-

Perspolis Tehran

Naft Abadan

-

Pars Jonoubi Jam

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Abadan

Zobahan Isfahan

-

Peykan Tehran

Pars Jonoubi Jam

-

Esteghlal Tehran

Gol Gohar

-

Shahre Khodro

Naft Masjed Soleyman

-

Mashinsazi Tabriz

Perspolis Tehran

-

Shahin Booshehr

Saipa Tehran

-

Sepahan Isfahan

Nasaji Mazandran

-

Foolad Khouzestan

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

Shahin Booshehr

-

Zobahan Isfahan

Peykan Tehran

-

Gol Gohar

Foolad Khouzestan

-

Naft Masjed Soleyman

Sepahan Isfahan

-

Pars Jonoubi Jam

Naft Abadan

-

Nasaji Mazandran

Shahre Khodro

-

Saipa Tehran

Mashinsazi Tabriz

-

Perspolis Tehran

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Sepahan Isfahan

Zobahan Isfahan

-

Mashinsazi Tabriz

Naft Abadan

-

Esteghlal Tehran

Gol Gohar

-

Shahin Booshehr

Nasaji Mazandran

-

Naft Masjed Soleyman

Perspolis Tehran

-

Foolad Khouzestan

Pars Jonoubi Jam

-

Shahre Khodro

Saipa Tehran

-

Peykan Tehran

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Nasaji Mazandran

Naft Masjed Soleyman

-

Perspolis Tehran

Shahin Booshehr

-

Saipa Tehran

Sepahan Isfahan

-

Naft Abadan

Foolad Khouzestan

-

Zobahan Isfahan

Shahre Khodro

-

Teraktorsazi Tabriz

Mashinsazi Tabriz

-

Gol Gohar

Peykan Tehran

-

Pars Jonoubi Jam

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

Zobahan Isfahan

-

Naft Masjed Soleyman

Esteghlal Tehran

-

Sepahan Isfahan

Gol Gohar

-

Foolad Khouzestan

Nasaji Mazandran

-

Perspolis Tehran

Pars Jonoubi Jam

-

Shahin Booshehr

Saipa Tehran

-

Mashinsazi Tabriz

Naft Abadan

-

Shahre Khodro

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Gol Gohar

Shahin Booshehr

-

Teraktorsazi Tabriz

Sepahan Isfahan

-

Nasaji Mazandran

Foolad Khouzestan

-

Saipa Tehran

Shahre Khodro

-

Esteghlal Tehran

Perspolis Tehran

-

Zobahan Isfahan

Mashinsazi Tabriz

-

Pars Jonoubi Jam

Peykan Tehran

-

Naft Abadan

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Mashinsazi Tabriz

Esteghlal Tehran

-

Peykan Tehran

Gol Gohar

-

Perspolis Tehran

Sepahan Isfahan

-

Shahre Khodro

Nasaji Mazandran

-

Zobahan Isfahan

Pars Jonoubi Jam

-

Foolad Khouzestan

Saipa Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

Naft Abadan

-

Shahin Booshehr

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

Gol Gohar

Naft Masjed Soleyman

-

Pars Jonoubi Jam

Shahin Booshehr

-

Esteghlal Tehran

Foolad Khouzestan

-

Teraktorsazi Tabriz

Shahre Khodro

-

Nasaji Mazandran

Perspolis Tehran

-

Saipa Tehran

Mashinsazi Tabriz

-

Naft Abadan

Peykan Tehran

-

Sepahan Isfahan

+