برنامه بازی ها Nasaji Mazandran - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 3

Nasaji Mazandran

1399/08/16 16:40

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/08/29 16:10

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/09/05 16:20

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/09/11 16:10

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Perspolis Tehran

1399/10/05 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

4 - 0

Nasaji Mazandran

1399/09/21 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

1399/09/27 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/10/10 16:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/10/26 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1399/10/16 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Naft Abadan

1399/10/21 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 3

Zobahan Isfahan

1399/11/10 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/11/17 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 2

Gol Gohar

1399/11/25 15:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Nasaji Mazandran

1399/12/16 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Saipa Tehran

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 2

Nasaji Mazandran

1400/01/14 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 0

Nasaji Mazandran

1400/01/19 18:50

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Nasaji Mazandran

1400/02/18 20:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Foolad Khouzestan

1400/02/24 18:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

Nasaji Mazandran

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Peykan Tehran

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Nasaji Mazandran

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Shahre Khodro

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

Nasaji Mazandran

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Esteghlal Tehran

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Nasaji Mazandran

+