برنامه بازی ها - League Division 1 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/02 15:15

خيبر خرم آباد

3 - 0

چوکا تالش

1399/09/02 15:30

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

بادران تهران

1399/09/02 15:30

Raika Babol

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/02 14:45

Gole Reyhan

1 - 1

Mes Kerman

1399/09/02 15:00

Havadar Tehran

3 - 0

نود اروميه

1399/09/02 15:00

Malavan Anzali

0 - 1

Qashqaei Shiraz

1399/09/02 15:00

Fajr Sepasi

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/09/02 15:00

Arman Gohar Sirjan

0 - 3

Pars Jonoubi Jam

1399/09/02 14:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

0 - 2

Malavan Anzali

1399/09/09 14:45

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Arman Gohar Sirjan

1399/09/09 14:45

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Raika Babol

1399/09/09 15:15

بادران تهران

1 - 0

خيبر خرم آباد

1399/09/09 14:45

خوشه طلايي ساوه

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1399/09/09 14:45

استقلال ملاثاني

1 - 1

Havadar Tehran

1399/09/10 15:15

Mes Kerman

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/09 14:45

شهرداري آستارا

1 - 0

Fajr Sepasi

1399/09/10 14:45

نود اروميه

0 - 0

Gole Reyhan

1399/09/09 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

2 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/09/15 14:30

Raika Babol

0 - 1

Malavan Anzali

1399/09/15 14:15

شهرداري آستارا

0 - 1

Mes Kerman

1399/09/15 14:15

Fajr Sepasi

1 - 0

نود اروميه

1399/09/15 14:15

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/15 15:00

خيبر خرم آباد

0 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/15 15:00

Arman Gohar Sirjan

0 - 0

بادران تهران

1399/09/15 14:15

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

چوکا تالش

1399/09/15 15:00

Gole Reyhan

0 - 1

Pars Jonoubi Jam

1399/09/15 14:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/20 14:00

Malavan Anzali

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1399/09/20 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 2

Raika Babol

1399/09/20 14:00

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

خيبر خرم آباد

1399/09/20 14:30

استقلال ملاثاني

1 - 4

Esteghlal Khouzestan

1399/09/20 14:30

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Havadar Tehran

1399/09/20 14:00

نود اروميه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/20 14:00

Mes Kerman

0 - 2

Fajr Sepasi

1399/09/20 14:00

چوکا تالش

1 - 0

Gole Reyhan

1399/09/20 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/09/26 14:30

خيبر خرم آباد

2 - 2

Malavan Anzali

1399/09/26 14:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/09/26 14:30

Mes Kerman

1 - 0

نود اروميه

1399/09/26 14:00

Gole Reyhan

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/26 14:00

شهرداري آستارا

3 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/26 14:00

Havadar Tehran

1 - 2

بادران تهران

1399/09/26 14:00

Raika Babol

2 - 1

چوکا تالش

1399/09/26 14:00

Fajr Sepasi

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/09/26 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/02 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Mes Kerman

1399/10/02 14:00

Arman Gohar Sirjan

3 - 3

Raika Babol

1399/10/02 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/10/02 14:00

Malavan Anzali

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/10/02 14:00

چوکا تالش

1 - 2

Havadar Tehran

1399/10/02 14:00

Pars Jonoubi Jam

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/02 14:00

بادران تهران

0 - 1

Fajr Sepasi

1399/10/02 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 0

Gole Reyhan

1399/10/02 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

2 - 2

Qashqaei Shiraz

1399/10/08 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

Malavan Anzali

1399/10/08 14:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1399/10/08 14:00

Esteghlal Khouzestan

2 - 3

Raika Babol

1399/10/08 14:00

شهرداري آستارا

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/10/08 14:00

نود اروميه

0 - 1

استقلال ملاثاني

1399/10/08 14:00

Gole Reyhan

1 - 0

بادران تهران

1399/10/08 14:00

Mes Kerman

1 - 0

چوکا تالش

1399/10/08 14:00

Havadar Tehran

3 - 2

Pars Jonoubi Jam

1399/10/08 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

1 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/15 14:00

Qashqaei Shiraz

1 - 1

Mes Kerman

1399/10/15 14:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

نود اروميه

1399/10/15 14:00

Raika Babol

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/10/15 14:00

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1399/10/15 14:00

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Havadar Tehran

1399/10/15 14:00

بادران تهران

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/15 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 1

Fajr Sepasi

1399/10/15 14:00

Malavan Anzali

2 - 1

Gole Reyhan

1399/10/15 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/10/22 14:00

Fajr Sepasi

2 - 0

Malavan Anzali

1399/10/22 14:00

شهرداري آستارا

0 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/10/22 14:00

Havadar Tehran

2 - 1

Raika Babol

1399/10/22 14:00

Gole Reyhan

0 - 3

خيبر خرم آباد

1399/10/22 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

استقلال ملاثاني

1399/10/22 14:00

نود اروميه

0 - 2

بادران تهران

1399/10/22 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

چوکا تالش

1399/10/22 14:00

Mes Kerman

2 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/10/22 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/29 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 0

Mes Kerman

1399/10/29 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 2

نود اروميه

1399/10/29 14:00

بادران تهران

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/10/29 14:00

خيبر خرم آباد

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/10/29 14:00

Malavan Anzali

1 - 1

Havadar Tehran

1399/10/29 14:00

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/29 14:00

چوکا تالش

3 - 2

Fajr Sepasi

1399/10/29 14:00

Raika Babol

2 - 1

Gole Reyhan

1399/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1399/11/06 14:00

شهرداري آستارا

2 - 1

Malavan Anzali

1399/11/06 14:00

Mes Kerman

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/11/06 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Raika Babol

1399/11/06 14:00

Fajr Sepasi

1 - 1

خيبر خرم آباد

1399/11/06 14:00

Havadar Tehran

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/11/06 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 1

بادران تهران

1399/11/06 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

چوکا تالش

1399/11/06 14:00

نود اروميه

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/11/06 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 0

شهرداري آستارا

1399/11/13 14:00

بادران تهران

2 - 1

Mes Kerman

1399/11/13 14:00

چوکا تالش

2 - 1

نود اروميه

1399/11/13 14:00

Malavan Anzali

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/13 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/13 14:00

خيبر خرم آباد

0 - 1

Havadar Tehran

1399/11/13 14:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/13 14:30

Raika Babol

0 - 2

Fajr Sepasi

1399/11/13 14:00

Arman Gohar Sirjan

3 - 1

Gole Reyhan

1399/11/13 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/11/19 14:00

Mes Kerman

1 - 0

Malavan Anzali

1399/11/19 14:00

نود اروميه

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/11/19 14:00

شهرداري آستارا

2 - 1

Raika Babol

1399/11/19 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/11/19 14:15

Fajr Sepasi

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/11/19 14:00

Gole Reyhan

3 - 1

Havadar Tehran

1399/11/19 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

چوکا تالش

1399/11/20 14:30

بادران تهران

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/11/19 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 2

شهرداري آستارا

1399/11/25 14:00

Raika Babol

0 - 0

Mes Kerman

1399/11/25 14:00

Malavan Anzali

0 - 0

نود اروميه

1399/11/25 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/25 14:30

Qashqaei Shiraz

3 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/26 14:00

چوکا تالش

2 - 4

بادران تهران

1399/11/26 14:00

Havadar Tehran

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/25 14:00

Arman Gohar Sirjan

1 - 2

Fajr Sepasi

1399/11/25 14:00

Esteghlal Khouzestan

3 - 0

Gole Reyhan

1399/11/26 14:45

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 3

Qashqaei Shiraz

1399/12/02 14:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

Malavan Anzali

1399/12/02 15:00

خوشه طلايي ساوه

3 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/12/02 14:30

نود اروميه

0 - 0

Raika Babol

1399/12/02 14:30

Mes Kerman

2 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/01 14:30

شهرداري آستارا

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/12/02 14:30

Fajr Sepasi

1 - 1

Havadar Tehran

1399/12/02 14:30

چوکا تالش

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1399/12/01 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

Gole Reyhan

1399/12/02 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

1 - 1

شهرداري آستارا

1399/12/12 14:45

Havadar Tehran

0 - 0

Mes Kerman

1399/12/12 14:45

Esteghlal Khouzestan

3 - 1

نود اروميه

1399/12/12 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/12/12 14:45

Arman Gohar Sirjan

2 - 2

استقلال ملاثاني

1399/12/12 14:30

Raika Babol

3 - 2

بادران تهران

1399/12/12 14:30

Qashqaei Shiraz

1 - 1

چوکا تالش

1399/12/12 14:45

Malavan Anzali

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/12/12 14:45

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Fajr Sepasi

1399/12/12 15:15

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Qashqaei Shiraz

1399/12/17 15:15

بادران تهران

3 - 0

Malavan Anzali

1399/12/17 14:45

چوکا تالش

3 - 2

Arman Gohar Sirjan

1399/12/18 14:45

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Raika Babol

1399/12/17 14:45

نود اروميه

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/17 14:45

Mes Kerman

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1399/12/17 14:45

شهرداري آستارا

1 - 0

Havadar Tehran

1399/12/17 14:45

استقلال ملاثاني

1 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/17 15:15

Fajr Sepasi

0 - 0

Gole Reyhan

1399/12/18 14:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/24 15:00

بادران تهران

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/12/24 15:00

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Malavan Anzali

1399/12/27 15:00

Mes Kerman

5 - 1

Gole Reyhan

1399/12/27 15:00

نود اروميه

0 - 0

Havadar Tehran

1399/12/27 15:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Fajr Sepasi

1399/12/27 15:00

چوکا تالش

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/27 15:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 2

Arman Gohar Sirjan

1399/12/27 15:15

استقلال ملاثاني

1 - 0

Raika Babol

1399/12/27 15:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

چوکا تالش

1400/01/18 16:30

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/01/18 16:30

Raika Babol

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/01/18 16:30

خيبر خرم آباد

1 - 0

بادران تهران

1400/01/18 16:30

Fajr Sepasi

3 - 1

شهرداري آستارا

1400/01/18 16:30

Gole Reyhan

0 - 1

نود اروميه

1400/01/18 16:30

Havadar Tehran

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/01/18 16:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/01/18 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

Mes Kerman

1400/01/18 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Raika Babol

1400/01/24 16:45

Qashqaei Shiraz

0 - 0

Havadar Tehran

1400/01/24 16:45

Mes Kerman

2 - 0

شهرداري آستارا

1400/01/24 16:45

نود اروميه

0 - 1

Fajr Sepasi

1400/01/24 16:45

بادران تهران

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/01/24 16:45

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/01/24 16:45

چوکا تالش

1 - 3

Esteghlal Khouzestan

1400/01/24 16:45

استقلال ملاثاني

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/01/24 17:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

Gole Reyhan

1400/01/24 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Malavan Anzali

1400/01/30 19:45

Raika Babol

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/02/01 20:00

Fajr Sepasi

0 - 1

Mes Kerman

1400/01/30 20:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/01/30 20:00

شهرداري آستارا

0 - 3

بادران تهران

1400/01/30 20:15

Gole Reyhan

1 - 1

چوکا تالش

1400/01/30 20:15

خيبر خرم آباد

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/01/30 20:15

Esteghlal Khouzestan

3 - 1

استقلال ملاثاني

1400/01/30 21:45

Havadar Tehran

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1400/01/30 20:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Fajr Sepasi

1400/02/04 20:00

Qashqaei Shiraz

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/07 20:00

خوشه طلايي ساوه

4 - 1

Gole Reyhan

1400/02/04 20:15

Malavan Anzali

0 - 2

خيبر خرم آباد

1400/02/04 20:30

Arman Gohar Sirjan

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/02/06 19:45

استقلال ملاثاني

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/02/06 20:15

بادران تهران

0 - 2

Havadar Tehran

1400/02/06 20:15

چوکا تالش

2 - 0

Raika Babol

1400/02/07 20:30

نود اروميه

0 - 0

Mes Kerman

1400/02/06 20:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/02/17 19:50

Raika Babol

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/02/18 20:15

Fajr Sepasi

1 - 2

بادران تهران

1400/02/18 20:15

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/02/18 20:15

خيبر خرم آباد

5 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/02/18 20:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Malavan Anzali

1400/02/18 20:30

Havadar Tehran

1 - 0

چوکا تالش

1400/02/17 20:30

شهرداري آستارا

0 - 1

نود اروميه

1400/02/18 20:30

Gole Reyhan

0 - 3

استقلال ملاثاني

1400/02/18 20:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Fajr Sepasi

1400/02/24 18:15

Raika Babol

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/02/24 18:15

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/02/24 18:15

بادران تهران

2 - 1

Gole Reyhan

1400/02/24 18:15

چوکا تالش

1 - 1

Mes Kerman

1400/02/23 18:15

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/02/24 19:50

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Havadar Tehran

1400/02/24 20:15

استقلال ملاثاني

1 - 0

نود اروميه

1400/02/24 20:30

Malavan Anzali

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/24 18:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/02/29 20:00

Fajr Sepasi

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/02/30 19:10

خيبر خرم آباد

3 - 1

Raika Babol

1400/02/29 19:30

Havadar Tehran

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/02/29 19:30

شهرداري آستارا

1 - 1

چوکا تالش

1400/02/29 17:45

Mes Kerman

0 - 3

Qashqaei Shiraz

1400/03/03 19:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/02/29 20:30

Gole Reyhan

2 - 1

Malavan Anzali

1400/02/30 19:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

بادران تهران

1400/02/30 20:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/03/05 18:45

Arman Gohar Sirjan

2 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/05 19:00

Raika Babol

0 - 1

Havadar Tehran

1400/03/05 18:30

خيبر خرم آباد

5 - 0

Gole Reyhan

1400/03/05 18:45

استقلال ملاثاني

1 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/03/05 20:40

بادران تهران

1 - 0

نود اروميه

1400/03/05 19:35

چوکا تالش

0 - 2

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/06 18:45

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/03/07 19:20

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Mes Kerman

1400/03/07 20:20

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/03/12 17:45

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

بادران تهران

1400/03/11 19:45

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

خيبر خرم آباد

1400/03/12 20:45

Havadar Tehran

2 - 0

Malavan Anzali

1400/03/11 18:40

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1400/03/11 20:30

Fajr Sepasi

2 - 0

چوکا تالش

1400/03/11 19:20

Gole Reyhan

2 - 3

Raika Babol

1400/03/11 18:40

Mes Kerman

3 - 2

استقلال ملاثاني

1400/03/12 19:05

نود اروميه

2 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/03/12 20:10

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

3 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/17 18:45

Qashqaei Shiraz

3 - 2

Gole Reyhan

1400/03/18 19:25

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

Mes Kerman

1400/03/18 19:05

Raika Babol

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/18 18:40

خيبر خرم آباد

0 - 0

Fajr Sepasi

1400/03/18 19:50

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Havadar Tehran

1400/03/18 19:45

بادران تهران

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/03/18 18:40

چوکا تالش

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/03/18 18:50

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

نود اروميه

1400/03/18 20:30

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/03/24 18:00

Mes Kerman

0 - 1

بادران تهران

1400/03/24 19:10

نود اروميه

1 - 1

چوکا تالش

1400/03/24 18:15

خوشه طلايي ساوه

2 - 0

Malavan Anzali

1400/03/24 19:50

استقلال ملاثاني

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/03/24 20:50

Havadar Tehran

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/03/24 19:50

Gole Reyhan

1 - 4

Arman Gohar Sirjan

1400/03/24 18:45

Fajr Sepasi

2 - 0

Raika Babol

1400/03/24 19:25

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/03/24 20:35

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/03/31 19:30

Malavan Anzali

1 - 0

Mes Kerman

1400/03/31 19:00

Arman Gohar Sirjan

4 - 1

نود اروميه

1400/03/31 20:00

Raika Babol

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/03/31 19:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Fajr Sepasi

1400/03/31 20:50

Havadar Tehran

4 - 1

Gole Reyhan

1400/03/31 19:50

Pars Jonoubi Jam

1 - 2

بادران تهران

1400/03/31 20:35

خيبر خرم آباد

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/31 19:55

چوکا تالش

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/03/31 20:00

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 4

خيبر خرم آباد

1400/04/06 20:30

Mes Kerman

2 - 0

Raika Babol

1400/04/06 20:30

نود اروميه

1 - 5

Malavan Anzali

1400/04/06 20:30

Fajr Sepasi

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1400/04/06 20:30

استقلال ملاثاني

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/04/06 20:30

بادران تهران

0 - 0

چوکا تالش

1400/04/06 20:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Havadar Tehran

1400/04/06 20:30

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/04/06 20:30

Gole Reyhan

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/04/06 20:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 0

بادران تهران

1400/04/13 20:30

Malavan Anzali

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/04/13 20:30

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/04/13 20:30

Raika Babol

1 - 0

نود اروميه

1400/04/13 20:30

خيبر خرم آباد

0 - 2

Mes Kerman

1400/04/13 20:30

Esteghlal Khouzestan

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/04/13 20:30

Havadar Tehran

1 - 2

Fajr Sepasi

1400/04/13 20:30

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

چوکا تالش

1400/04/13 20:30

Gole Reyhan

0 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1400/04/13 20:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

6 - 0

Gole Reyhan

1400/04/21 19:30

Mes Kerman

1 - 3

Havadar Tehran

1400/04/21 19:30

نود اروميه

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/04/21 19:30

خوشه طلايي ساوه

2 - 2

خيبر خرم آباد

1400/04/21 19:30

استقلال ملاثاني

3 - 3

Arman Gohar Sirjan

1400/04/21 19:30

بادران تهران

3 - 1

Raika Babol

1400/04/21 19:30

چوکا تالش

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/04/21 19:30

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Malavan Anzali

1400/04/21 19:30

Fajr Sepasi

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/04/21 19:30

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/04/28 19:45

Malavan Anzali

0 - 1

بادران تهران

1400/04/28 19:45

Arman Gohar Sirjan

3 - 0

چوکا تالش

1400/04/28 19:45

Raika Babol

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/04/28 19:45

خيبر خرم آباد

3 - 0

نود اروميه

1400/04/28 19:45

Esteghlal Khouzestan

0 - 1

Mes Kerman

1400/04/28 19:45

Havadar Tehran

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/04/28 19:45

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

استقلال ملاثاني

1400/04/28 19:45

Gole Reyhan

0 - 3

Fajr Sepasi

1400/04/28 19:45