برنامه بازی ها Gol Gohar - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 1

Sepahan Isfahan

1399/08/17 16:20

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 2

Gol Gohar

1399/08/30 16:10

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 1

Foolad Khouzestan

1399/09/05 16:10

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Gol Gohar

1399/09/10 16:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Peykan Tehran

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Gol Gohar

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 1

Shahre Khodro

1399/09/28 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 1

Gol Gohar

1399/10/04 16:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Esteghlal Tehran

1399/10/10 16:20

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 5

Perspolis Tehran

1399/12/01 15:40

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 0

Gol Gohar

1399/10/26 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/11/04 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 1

Gol Gohar

1399/11/10 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/11/17 15:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 2

Gol Gohar

1399/11/25 15:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 0

Gol Gohar

1399/12/11 15:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Gol Gohar

1400/02/18 21:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/01/16 16:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 2

Gol Gohar

1400/01/23 17:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 0

Naft Abadan

1400/02/03 20:40

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Gol Gohar

1400/02/30 19:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Zobahan Isfahan

1400/02/24 18:55

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Gol Gohar

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Gol Gohar

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

آلومينيوم اراک

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Gol Gohar

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Saipa Tehran

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Gol Gohar

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Nasaji Mazandran

+