برنامه بازی ها Teraktorsazi Tabriz - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/08/16 16:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/08/29 16:10

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Sepahan Isfahan

1399/09/07 16:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/09/12 16:10

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Foolad Khouzestan

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/09/23 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

3 - 1

Peykan Tehran

1399/09/28 15:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/10/04 16:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Shahre Khodro

1399/10/10 16:40

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/10/16 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 3

Esteghlal Tehran

1399/10/29 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/11/04 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/11/11 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Perspolis Tehran

1399/11/16 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/11/26 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Nasaji Mazandran

1399/12/16 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1399/12/28 15:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

1400/01/14 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Teraktorsazi Tabriz

1400/03/04 20:35

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Mashinsazi Tabriz

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1400/02/19 21:20

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Abadan

1400/02/24 18:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Zobahan Isfahan

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Gol Gohar

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

+