برنامه بازی ها - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 0

1399/08/17 16:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 2

Gol Gohar

1399/08/30 16:10

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 0

1399/09/05 16:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/09/12 16:10

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

1399/09/27 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 2

Sepahan Isfahan

1399/10/02 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

1399/11/21 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 1

1399/10/15 16:50

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/10/21 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 3

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

Naft Abadan

1399/11/11 15:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

0 - 1

1399/11/16 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 1

Zobahan Isfahan

1399/11/26 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Esteghlal Tehran

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/28 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

1400/01/14 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

Saipa Tehran

1400/01/22 18:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

Nasaji Mazandran

1400/02/18 20:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

-

1400/02/26 19:20

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Perspolis Tehran

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Foolad Khouzestan

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Peykan Tehran

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Shahre Khodro

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

+