برنامه بازی ها آلومينيوم اراک - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 3

Nasaji Mazandran

1399/08/16 16:40

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 0

آلومينيوم اراک

1399/08/29 16:20

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 0

1399/09/05 16:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/10 16:35

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

4 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

Naft Abadan

1399/09/27 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

2 - 2

آلومينيوم اراک

1399/10/03 15:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 2

Zobahan Isfahan

1399/10/21 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 0

آلومينيوم اراک

1399/10/15 16:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 0

Gol Gohar

1399/10/26 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

Perspolis Tehran

1399/11/06 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/11/11 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

Saipa Tehran

1399/11/17 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

آلومينيوم اراک

1399/11/25 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 6

Sepahan Isfahan

1399/12/16 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/28 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 0

Foolad Khouzestan

1400/01/12 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/01/22 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

Peykan Tehran

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 1

آلومينيوم اراک

1400/02/18 21:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Shahre Khodro

1400/02/24 18:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

آلومينيوم اراک

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Esteghlal Tehran

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

آلومينيوم اراک

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

آلومينيوم اراک

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

آلومينيوم اراک

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Naft Masjed Soleyman

+