برنامه بازی ها Perspolis Tehran - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/08/16 16:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1399/09/01 16:20

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/09/06 16:35

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

3 - 0

Shahre Khodro

1399/09/10 16:15

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Perspolis Tehran

1399/10/05 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 1

Zobahan Isfahan

1399/10/11 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

0 - 0

Sepahan Isfahan

1399/10/16 16:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 2

Perspolis Tehran

1399/10/22 16:35

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

1399/11/21 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 5

Perspolis Tehran

1399/12/01 15:40

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 1

Foolad Khouzestan

1399/10/29 16:40

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 1

Perspolis Tehran

1399/11/06 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/11/11 16:55

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Perspolis Tehran

1399/11/16 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Peykan Tehran

1399/11/26 17:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Saipa Tehran

1399/12/11 17:25

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1399/12/28 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/01/14 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 0

Nasaji Mazandran

1400/01/19 18:50

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

1400/03/04 19:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

-

Perspolis Tehran

1400/02/19 20:25

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Esteghlal Tehran

1400/02/24 20:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Perspolis Tehran

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Gol Gohar

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Perspolis Tehran

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

آلومينيوم اراک

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

Perspolis Tehran

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Perspolis Tehran

+