برنامه بازی ها Esteghlal Tehran - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 0

1399/08/17 16:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

2 - 1

Esteghlal Tehran

1399/08/30 16:40

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/09/05 16:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1399/09/11 16:15

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1399/09/17 16:15

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/09/23 15:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

Esteghlal Tehran

1399/09/28 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 2

Perspolis Tehran

1399/10/22 16:35

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Esteghlal Tehran

1399/10/10 16:20

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 0

آلومينيوم اراک

1399/10/15 16:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 3

Esteghlal Tehran

1399/10/29 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 1

Saipa Tehran

1399/11/04 16:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Esteghlal Tehran

1399/11/10 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/11/17 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 0

Esteghlal Tehran

1399/11/25 17:10

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Esteghlal Tehran

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Foolad Khouzestan

1399/12/16 17:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1400/01/14 18:50

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Esteghlal Tehran

1400/02/31 19:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Shahre Khodro

1400/03/04 19:35

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Zobahan Isfahan

1400/02/19 22:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

-

Esteghlal Tehran

1400/02/24 20:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Gol Gohar

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Esteghlal Tehran

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Esteghlal Tehran

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Esteghlal Tehran

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Sepahan Isfahan

+