نفت تهران - تراكتورسازی

ساعت 00:30 جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

استقلال خوزستان - پديده

ساعت 00:22 جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

پيكان - سپيدرود

ساعت 00:15 جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

سپيدرود - گسترش فولاد تبريز

ساعت 23:39 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

پديده - صنعت نفت آبادان

ساعت 23:26 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

ذوب آهن - پيكان

ساعت 23:08 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

پرسپولیس - نفت تهران

ساعت 21:56 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

تراکتورسازی - استقلال

ساعت 21:50 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

سایپا - استقلال خوزستان

ساعت 21:46 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶