اعلام برنامه مسابقات هفته های نهم تا سیزدهم لیگ دسته دوم

ساعت 14:39 یک شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های نهم تا سیزدهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

 

هفته نهم

سه شنبه 21 آذر

شهرداری بم - سپید رود رشت - ساعت 14- ورزشگاه فجر  بم

بعثت کرمانشاه -شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه آزادی   کرمانشاه

فولاد نوین اهواز-شهرداری بندر عباس- ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی فولاد    اهواز

چهارشنبه 22 آذر

چوکای تالش - کیان سام بابل- ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی  تالش

یاران سلامت ایرانیان – پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه شباهنگ      شهریار

کویر مقواتهران -   سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- ساعت 14- ورزشگاه نفت  تهرانسر  تهران

اترک بجنورد - شهید قندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه   تختی بجنورد

اسپاد الوند تهران -شاهین تابان بوشهر- ساعت 14- ورزشگاه بعثت تهران

آریان همدان- نود ارومیه- ساعت 14- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

نیکا پارس چالوس -شناور سازی قشم- ساعت 14- ورزشگاه شهدای تجن کلا   چالوس

آینده سازان اردبیل - نیرو زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه تختی      اردبیل

شهدای بابلسر- شهرداری ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه شهید علیزاده      بابلسر

ستارگان بهمن جوان- شهدای رزکان البرز- ساعت 14- ورزشگاه      مرغوبکار      تهران

فولاد هرمزگان- کیا تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

 

هفته دهم

سه شنبه 28 آذر

شهرداری نوشهر- آریان همدان- ساعت 14- ورزشگاه  شهدا نوشهر

فولاد هرمزگان- بعثت کرمانشاه- ساعت 14:30- ورزشگاه   خلیج فارس      بندر عباس

شهدای رزکان البرز -یاران سلامت ایرانیان- ساعت 14- ورزشگاه      انقلاب     کرج

 

چهارشنبه 29 آذر

شاهین تابان بوشهر - اترک بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه   شهید بهشتی      بوشهر

شهید قندی یزد - نیکا پارس چالوس- ساعت 14- ورزشگاه شهید نصیری      یزد

سرخ پوشان  نوین اطلس طلایی - اسپاد الوند تهران- ساعت 14- ورزشگاه      پتروشیمی شازند     مهاجران

نیروی زمینی تهران -شهرداری بندر عباس- ساعت 14- ورزشگاه      غدیر تهران

آینده سازان اردبیل- شهدای بابلسر- ساعت 14- ورزشگاه تختی    اردبیل

سپید رود رشت -ستارگان بهمن جوان- ساعت 14- ورزشگاه شهید عضدی      رشت

پاس همدان - چوکای تالش- ساعت 14- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

کیان سام بابل - فولاد نوین ب- ساعت 14- ورزشگاه شهداء      ساری

نود ارومیه- کویر مقوا تهران- ساعت 14- ورزشگاه     شهید باکری      ارومیه

کیا تهران- شناورسازی قشم    - ساعت 14- ورزشگاه شباهنگ    شهریار

شهرداری ماهشهر- شهرداری بم- ساعت 14:15- ورزشگاه  اختصاصی نفت  امیدیه

 

 

هفته یازدهم

سه شنبه 12 دی

ستارگان بهمن جوان-شهرداری ماهشهر - ساعت 14- ورزشگاه مرغوبکار      تهران

آریان همدان-فولاد هرمزگان- ساعت 14- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

اترک بجنورد-سرخ پوشان نوین اطلس طلایی - ساعت 14- ورزشگاه تختی      بجنورد

فولاد نوین اهواز-پاس همدان- ساعت 14:15- ورزشگاه      اختصاصی فولاد اهواز

چهارشنبه 13 دی

شهرداری بندرعباس-کیان سام بابل- ساعت 14:15- ورزشگاه خلیج فارس      بندر عباس

شهدای بابلسر-نیرو زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه شهید علیزاده      بابلسر

شهرداری بم-آینده سازان اردبیل- ساعت 14- ورزشگاه فجر  بم

یاران سلامت ایرانیان-سپیدرود رشت- ساعت 14- ورزشگاه شباهنگ      شهریار

      بعثت کرمانشاه -کیا تهران- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی     کرمانشاه

کویر مقوا تهران-شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه تهرانسر      تهران

چوکای تالش-شهدای رزکان البرز- ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی      تالش

نیکا پارس چالوس-شاهین تابان بوشهر- ساعت 14- ورزشگاه شهدای تجن کلا   چالوس

اسپاد الوند تهران-نود ارومیه- ساعت 14- ورزشگاه     بعثت تهران

شناور سازی قشم-شهید قندی یزد    - ساعت 14:15- ورزشگاه پی پشت      قشم

 

هفته دوازدهم

سه شنبه 19 دی

کیا تهران- شهید قندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه شباهنگ    شهریار

بعثت کرمانشاه-آریان همدان    - ساعت 14- ورزشگاه   آزادی     کرمانشاه

سرخ پوشان  نوین اطلس طلایی - نیکا پارس چالوس- ساعت 14- ورزشگاه پتروشیمی شازند     مهاجران

نود ارومیه- اترک بجنورد      - ساعت 14- ورزشگاه   شهید باکری      ارومیه

شهرداری نوشهر- اسپاد الوند تهران- ساعت 14- ورزشگاه   شهدا نوشهر

شاهین تابان بوشهر - شناورسازی قشم- ساعت 14:15- ورزشگاه شهید بهشتی     بوشهر

فولاد هرمزگان- کویر مقوا تهران- ساعت 14:15- ورزشگاه خلیج فارس      بندر عباس

چهارشنبه 20 دی

نیروی زمینی تهران -  کیان سام بابل     - ساعت 14- ورزشگاه غدیر      تهران

شهدای بابلسر- شهرداری بم- ساعت 14- ورزشگاه      شهید علیزاده      بابلسر

آینده سازان اردبیل -ستارگان بهمن جوان- ساعت 14- ورزشگاه تختی      اردبیل

سپید رود رشت - چوکای تال- ساعت 14- ورزشگاه     شهید عضدی      رشت

پاس همدان - شهرداری بندر عباس- ساعت 14- ورزشگاه    شهید حاجی بابایی      همدان

شهدای رزکان البرز - فولاد نوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه    انقلاب      کرج

شهرداری ماهشهر- یاران سلامت ایرانیان- ساعت 14:15- ورزشگاه      اختصاصی نفت      امیدیه

 

هفته سیزدهم

سه شنبه 26 دی

آریان همدان- کیا تهران- ساعت 14- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

کویر مقوا تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت 14- ورزشگاه نفت تهرانسر      تهران

اترک بجنورد- شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه تختی      بجنورد

شهید قندی یزد-شاهین تابان بوشهر- ساعت 14- ورزشگاه شهید نصیری      یزد

نیکا پارس چالوس-نود ارومیه- ساعت 14- ورزشگاه شهدای تجن کلا      چالوس

اسپاد الوند تهران- فولاد هرمزگان- ساعت 14- ورزشگاه بعثت    تهران

شناور سازی قشم- سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- ساعت 14:15- ورزشگاه پی پشت   قشم

 

چهارشنبه 27 دی

شهرداری بم-نیرو زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه فجر  بم

ستارگان بهمن جوان- شهدای بابلسر- ساعت 14- ورزشگاه مرغوبکار      تهران

چوکای تالش-شهرداری ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی      تالش

کیان سام بابل-پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه شهدا   ساری

یاران سلامت ایرانیان- آینده سازان اردبیل- ساعت 14- ورزشگاه  شباهنگ      شهریار

فولاد نوین اهواز-سپیدرود رشت- ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

شهرداری بندرعباس- شهدای رزکان البرز- ساعت 14:15- ورزشگاه      خلیج فارس     بندر عباس