بازدیدهیثم چامیز از ورزشگاه آزادی

ساعت 13:35 یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

مدرس امنیتی کنفدراسیون فوتبال آسیا هیثم چامیز، جهت بررسی الزامات امنیتی مورد نیاز در مسابقات فوتبال از وزشگاه آزادی تهران بازدید کرد.