برگزاری کلیه رقابت‌های لیگ برتر در چمن طبیعی

ساعت 14:26 دو شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰

سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به هیات های فوتبال استانها و باشگاهها تاکید کرد که رقابتهای لیگ برتر در زمین چمن طبیعی باید برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به
در به اتمام رساندن رقابتهاي لیگ برتر و فراهم آوري بهترین شرایط هیات های فوتبال استانها و باشگاهها تاکید کرد که رقابتهای لیگ برتر در زمین چمن طبیعی باید برگزار شود.
در نامه بهاروند به باشگاهها و هیاتهای فوتبال آمده است:
با هدف ارتقا کیفیت هر چه بهتر میزبانی مسابقات لیگ برتر و کاهش نرخ آسـیب دیـدگی ورزشـکاران از یک سو و رعایت شـرایط مساوي در رقابتهاي پیش رو، سازمان لیگ فوتبال اعلام می کند از این پس کلیه رقابتهاي لیگ برتر، می بایست در چمن طبیعی با ابعاد و کیفیت اسـتاندارد برگزار شده و تحت هیچ شـرایط چمن مصنوعی با هر مدل و کیفیتی مورد نظر و تاییدسازمان لیگ نمی باشد .
از آنجا که این امربه عنوان یک دسـتورالعمل و ابلاغیه سراسـري می باشـد ، لـذا در رابطه با هیچ یک از باشـگاهها حاظر در لیگ برتر قابل اغماض و یا استثنا نبوده و الزامًا می بایست باشگاه میزبان علاوه برسایر موارد مرتبط با میزبانی موضوع فوق را نیز فراهم فرماید .
قاعـدتًا هرگونه مغایرت و مخالفت با این موضوع مورد پـذیرش نبوده و مسـئولیت عـدم تحقق موارد خواسـته شـده مسـتقیما به عهده باشـگاه مربوطه است.
بدیهی است سازمان لیگ مجاز می باشد در رابطه با این امر تصمیمات مقتضی ازجمله لغو میزبانی و بررسی انتقال مسابقات مربوطه را به ورزشگاه دیگر و یا استانهاي همجوار اتخاذ کند .