ابراهیم جهانیان مدیر حوزه ریاست فدراسیون فوتبال شد

ساعت 09:55 یک شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

با حکم عزیزی خادم، مدیر حوزه ریاست و سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، طی حکمی از سوی شهاب الدین عزیزی خادم،رئیس فدراسیون فوتبال، ابراهیم جهانیان- مدیر حوزه ریاست فدراسیون شد.


در قسمتی از حکم عزیزی خادم به جهانیان آمده است:


نظر به تعهد وتجربیات ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر حوزه ریاست فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.


موفقیت وبهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.

همچنین  طی حکمی از سوی شهاب الدین عزیزی خادم،رئیس فدراسیون فوتبال، علی جوادی- سرپرست روابط عمومی فدراسیون شد.

در قسمتی از حکم عزیزی خادم به جوادی آمده است:

نظر به تعهد وتجربیات ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.

موفقیت وبهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.