تست کرونا از داوران فوتبال-2

ساعت 10:19 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

صبح امروز از داوران فوتبال که در مسابقات لیگ قضاوت می کنند تست کرونا گرفته شد.