فریاد ایران ایران در ورزشگاه

ساعت 08:30 یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

هواداران تیم ملی با هدایت سرمشوق ها به خوبی تیم ملی را در بازی ایران و ویتنام تشویق کردند.