برنامه مسابقات هفته های سوم تا ششم لیگ دسته دوم اعلام شد

ساعت 14:07 سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

برنامه مسابقات هفته های سوم تا ششم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل 1402-1401 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم
شنبه 23 مهر
آریو اسلامشهر-مناطق نفت خیز جنوب - ساعت 15- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
شهرداری نوشهر- شهرداری بندرعباس- ساعت 15- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهدای رزکان کرج- شهرداری ماهشهر- ساعت 15- ورزشگاه انقلاب کرج
شهید قندی یزد- شهدای بابلسر- ساعت 15- ورزشگاه شهید نصیری یزد
کیان سام بابل(پیام توس مشهد)- داماشیان گیلان- ساعت 14:30- ورزشگاه هفت تیر بابل
مس نوین کرمان- شهرداری بم- ساعت 14:30- ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
شاهین شهرداری بوشهر- نیروی زمینی تهران- ساعت 15:30- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
یکشنبه 24 مهر
نود ارومیه-ایمان سبز شیراز- ساعت 15- ورزشگاه تختی ارومیه
مس سونگون-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت 15- ورزشگاه سردار سلیمانی
تبریز
اسپاد الوند تهران-پاس همدان- ساعت 15- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
ویستا توربین تهران-ماشین سازی تبریز- ساعت 15- ورزشگاه غدیر تهران
اترک بجنورد-بعثت کرمانشاه- ساعت 14:30- ورزشگاه تختی بجنورد
فولاد هرمزگان-سپیدرود رشت- ساعت 15- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز-پانیک تالش- ساعت 15:30- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز


هفته چهارم
جمعه 29 مهر
شهرداری بم-آریو اسلامشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران-مس نوین کرمان- ساعت 14:30- ورزشگاه غدیر تهران
داماشیان گیلان-شهرداری نوشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه سردار جنگل رشت
مناطق نفت خیز جنوب-کیان سام بابل(پیام توس مشهد) - ساعت 14:30- ورزشگاه شهدای صنعت نفت گچساران
شهرداری ماهشهر-شهید قندی یزد- ساعت 14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهرداری بندرعباس-شهدای رزکان کرج- ساعت 14:30- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدای بابلسر-شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد

شنبه 30 مهر
پانیک تالش-نود ارومیه- ساعت 14:30- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهید اورکی اسلامشهر-اترک بجنورد - ساعت 14:30- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
بعثت کرمانشاه-ویستا توربین تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پاس همدان-مس سونگون- ساعت 14:30- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ایمان سبز شیراز-فولاد هرمزگان- ساعت 14:30- ورزشگاه بعثت شیراز
ماشین سازی تبریز-فولادنوین اهواز- ساعت 14:30- ورزشگاه شهرداری تبریز
سپید رود رشت-اسپاد الوند تهران - ساعت 14:30- ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته پنجم
پنجشنبه 5  آبان
شاهین شهرداری بوشهر-شهرداری ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شهدای رزکان کرج-شهید قندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
مس نوین کرمان-شهدای بابلسر- ساعت 14- ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
شهرداری نوشهر-مناطق نفت خیز جنوب- ساعت 14- ورزشگاه شهدا نوشهر
داماشیان گیلان-شهرداری بندر عباس- ساعت 14- ورزشگاه سردار جنگل رشت
آریو اسلامشهر-نیروی زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
کیان سام بابل(پیام توس مشهد)-شهرداری بم- ساعت 14- ورزشگاه هفت تیر بابل

جمعه 6 آبان

ویستا توربین تهران-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت 14- ورزشگاه غدیر تهران
پانیک تالش-ایمان سبز شیراز- ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش
اترک بجنورد-پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه تختی بجنورد
مس سونگون-سپید رود رشت- ساعت 14- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
فولاد هرمزگان-اسپاد الوند تهران- ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز-بعثت کرمانشاه - ساعت 14- ورزشگاهاختصاصی فولاد اهواز
نود ارومیه-ماشین سازی تبریز- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته ششم
چهارشنبه 11 آبان
شهدای رزکان کرج-داماشیان گیلان- ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
مناطق نفت خیز جنوب-شهرداری بندرعباس- ساعت 14- ورزشگاه شهدای صنعت نفت گچساران
شهرداری ماهشهر-مس نوین کرمان- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهرداری بم-شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران-کیان سام بابل(پیام توس مشهد) - ساعت 14- ورزشگاه غدیر تهران
شهدای بابلسر-اریو اسلامشهر- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهید قندی یزد-شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 14- ورزشگاه شهید قندی یزد

پنجشنبه 12 آبان
ماشین سازی تبریز-ایمان سبز شیراز - ساعت 14- ورزشگاه شهرداری تبریز
اسپاد الوند تهران-مس سونگون - ساعت 14- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
فولاد هرمزگان-پانیک تالش- ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بعثت کرمانشاه-نود ارومیه- ساعت 14- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پاس همدان-ویستا توربین تهران- ساعت 14- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
شهید اورکی اسلامشهر-فولاد وین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
سپید رود رشت-اترک بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه سردار جنگل رشت