برنامه بازی ها Padide Khorasan - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/05/04 20:45

امام رضا (ع)

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/05/11 20:45

غدیر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/05/19 20:00

امام رضا (ع)

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 2

پدیده خراسان

1397/05/25 18:30

سردار جنگل

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 1

پيکان تهران

1397/06/02 18:35

امام رضا (ع)

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/06/08 19:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/07/01 19:00

امام رضا (ع)

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1397/07/06 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 0

فولاد خوزستان

1397/07/26 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پدیده خراسان

1397/08/03 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

نساجی مازندران

1397/08/11 16:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

پدیده خراسان

1397/09/22 16:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

سايپـا تهران

1397/09/04 15:45

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

پدیده خراسان

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

ماشین سازی تبریز

1397/09/16 17:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

پدیده خراسان

1397/11/17 17:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

استقلال خوزستان

1397/11/21 15:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 0

پدیده خراسان

1397/11/25 17:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 0

سپيدرود رشت

1397/12/03 15:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

پدیده خراسان

1397/12/10 16:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/12/16 17:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 0

پدیده خراسان

1397/12/23 16:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/01/09 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

پدیده خراسان

1398/01/16 16:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/01/23 17:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

پدیده خراسان

1398/01/30 16:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

استقلال تهران

1398/02/07 20:15

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 1

پدیده خراسان

1398/02/15 18:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 1

سپاهان اصفهان

1398/02/21 21:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

پدیده خراسان

1398/02/26 21:30

+