برنامه بازی ها Shahin Booshehr - ليگ برتر (خليج فارس)-9899گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

0 - 3

سپاهان اصفهان

1398/06/02 20:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

2 - 1

شاهين بوشهر

1398/06/07 18:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

1 - 1

پيکان تهران

1398/06/24 19:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 0

شاهين بوشهر

1398/06/29 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

4 - 2

شاهين بوشهر

1398/07/04 16:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/07/12 16:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

شاهين بوشهر

1398/07/29 17:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

0 - 5

پرسپولیس تهران

1398/08/03 16:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

شاهين بوشهر

1398/08/10 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

1 - 1

گل گهر سیرجان

1398/08/17 17:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

شاهين بوشهر

1398/09/03 16:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

1 - 1

پارس جنوبي جم

1398/09/08 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

0 - 0

شاهين بوشهر

1398/09/14 15:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/09/19 16:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

4 - 1

شاهين بوشهر

1398/09/23 17:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

5 - 0

شاهين بوشهر

1398/09/28 16:25

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

0 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/10/27 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 3

شاهين بوشهر

1398/11/11 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

2 - 1

نساجی مازندران

1398/11/18 16:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

3 - 1

ماشین سازی تبریز

1398/11/25 16:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

شاهين بوشهر

1398/12/08 16:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

-

نفت مسجد سلیمان

1399/01/16 17:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

شاهين بوشهر

1399/01/21 19:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

-

ذوب آهن اصفهان

1399/01/26 17:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

شاهين بوشهر

1399/01/15 17:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

-

سايپـا تهران

1399/01/22 18:50

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

شاهين بوشهر

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

-

تراکتورسازی تبریز

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

شاهين بوشهر

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

-

استقلال تهران

+