برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

3 - 1

سپاهان اصفهان

1399/08/17 16:20

تراکتور تبریز

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/08/16 16:45

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

فولاد خوزستان

1399/08/16 16:30

سايپـا تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1399/08/16 16:30

پدیده مشهد

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/08/17 15:50

استقلال تهران

2 - 0

مس رفسنجان

1399/08/17 16:30

صنعت نفت آبادان

2 - 1

پيکان تهران

1399/08/27 16:40

آلومينيوم اراک

0 - 3

نساجی مازندران

1399/08/16 16:40

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 0

آلومينيوم اراک

1399/08/29 16:20

نساجی مازندران

1 - 1

تراکتور تبریز

1399/08/29 16:10

فولاد خوزستان

2 - 1

استقلال تهران

1399/08/30 16:40

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

سايپـا تهران

1399/08/29 16:35

مس رفسنجان

0 - 2

گل گهر سیرجان

1399/08/30 16:10

پيکان تهران

1 - 0

پدیده مشهد

1399/09/02 16:40

ماشین سازی تبریز

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/08/30 16:35

پرسپولیس تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/09/01 16:20

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

0 - 1

سپاهان اصفهان

1399/09/07 16:30

گل گهر سیرجان

1 - 1

فولاد خوزستان

1399/09/05 16:10

سايپـا تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1399/09/05 16:20

پدیده مشهد

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1399/09/06 15:45

استقلال تهران

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/09/05 16:15

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1399/09/06 16:35

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

پيکان تهران

1399/09/06 16:20

آلومينيوم اراک

0 - 0

مس رفسنجان

1399/09/05 16:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1399/09/11 16:20

مس رفسنجان

0 - 1

تراکتور تبریز

1399/09/12 16:10

فولاد خوزستان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/10 16:35

ماشین سازی تبریز

0 - 1

گل گهر سیرجان

1399/09/10 16:30

پرسپولیس تهران

3 - 0

پدیده مشهد

1399/09/10 16:15

پيکان تهران

0 - 0

استقلال تهران

1399/09/11 16:15

نساجی مازندران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/09/11 16:10

صنعت نفت آبادان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1399/09/11 16:40

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

3 - 1

سپاهان اصفهان

1399/09/16 15:00

تراکتور تبریز

0 - 0

فولاد خوزستان

1399/09/17 15:00

سايپـا تهران

0 - 0

مس رفسنجان

1399/09/17 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 2

پيکان تهران

1399/09/17 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

پدیده مشهد

1399/09/16 15:00

آلومينيوم اراک

4 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/09/17 15:00

استقلال تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1399/09/17 16:15

نساجی مازندران

1 - 1

پرسپولیس تهران

1399/10/05 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 0

نساجی مازندران

1399/09/21 15:00

ماشین سازی تبریز

0 - 1

تراکتور تبریز

1399/09/23 15:00

فولاد خوزستان

3 - 0

سايپـا تهران

1399/09/22 15:00

صنعت نفت آبادان

2 - 1

گل گهر سیرجان

1399/09/22 15:00

پدیده مشهد

0 - 2

استقلال تهران

1399/09/23 15:45

پرسپولیس تهران

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/10/11 15:00

پيکان تهران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/22 15:00

مس رفسنجان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

سپاهان اصفهان

1399/10/16 16:30

تراکتور تبریز

3 - 1

پيکان تهران

1399/09/28 15:15

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

فولاد خوزستان

1399/09/28 15:15

سايپـا تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/09/28 15:00

گل گهر سیرجان

3 - 1

پدیده مشهد

1399/09/28 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

استقلال تهران

1399/09/28 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/09/27 15:00

نساجی مازندران

0 - 1

مس رفسنجان

1399/09/27 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

1 - 2

سپاهان اصفهان

1399/10/02 15:00

صنعت نفت آبادان

2 - 1

تراکتور تبریز

1399/10/04 16:45

فولاد خوزستان

1 - 0

نساجی مازندران

1399/10/10 16:45

پيکان تهران

1 - 1

سايپـا تهران

1399/10/03 15:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

گل گهر سیرجان

1399/10/04 16:30

پدیده مشهد

2 - 2

آلومينيوم اراک

1399/10/03 15:45

ماشین سازی تبریز

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1399/10/05 14:00

استقلال تهران

2 - 2

پرسپولیس تهران

1399/10/22 16:35

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

فولاد خوزستان

1399/10/21 15:00

تراکتور تبریز

0 - 0

پدیده مشهد

1399/10/10 16:40

سايپـا تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1399/10/09 15:20

گل گهر سیرجان

1 - 2

استقلال تهران

1399/10/10 16:20

نساجی مازندران

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/10/26 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

مس رفسنجان

1399/11/21 17:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پيکان تهران

1399/10/10 15:00

آلومينيوم اراک

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1399/10/21 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

3 - 3

سپاهان اصفهان

1399/10/09 15:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

تراکتور تبریز

1399/10/16 15:00

فولاد خوزستان

1 - 1

مس رفسنجان

1399/10/15 16:50

پدیده مشهد

1 - 0

سايپـا تهران

1399/10/15 14:45

گل گهر سیرجان

0 - 5

پرسپولیس تهران

1399/12/01 15:40

استقلال تهران

2 - 0

آلومينيوم اراک

1399/10/15 16:30

پيکان تهران

2 - 1

نساجی مازندران

1399/10/16 15:00

صنعت نفت آبادان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/10/15 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

فولاد خوزستان

1399/10/29 16:40

آلومينيوم اراک

0 - 0

گل گهر سیرجان

1399/10/26 15:00

نفت مسجد سلیمان

3 - 1

پدیده مشهد

1399/10/23 14:30

مس رفسنجان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/10/21 15:00

تراکتور تبریز

1 - 3

استقلال تهران

1399/10/29 14:30

سپاهان اصفهان

2 - 1

پيکان تهران

1399/10/26 15:00

سايپـا تهران

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/10/26 15:00

نساجی مازندران

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1399/10/21 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 2

سپاهان اصفهان

1399/11/06 16:00

گل گهر سیرجان

1 - 2

تراکتور تبریز

1399/11/04 15:00

ماشین سازی تبریز

0 - 1

فولاد خوزستان

1399/11/06 15:00

استقلال تهران

0 - 1

سايپـا تهران

1399/11/04 16:45

آلومينيوم اراک

2 - 1

پرسپولیس تهران

1399/11/06 15:00

پدیده مشهد

1 - 0

نساجی مازندران

1399/11/01 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/11/01 15:00

پيکان تهران

2 - 3

مس رفسنجان

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1399/11/10 15:00

سپاهان اصفهان

1 - 3

پدیده مشهد

1399/11/11 17:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/11/11 16:55

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

استقلال تهران

1399/11/10 15:00

فولاد خوزستان

0 - 0

پيکان تهران

1399/11/11 17:10

تراکتور تبریز

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/11/11 15:00

نساجی مازندران

2 - 3

ذوب آهن اصفهان

1399/11/10 15:00

مس رفسنجان

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/11/11 15:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 3

سپاهان اصفهان

1399/11/17 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

فولاد خوزستان

1399/11/17 16:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

سايپـا تهران

1399/11/17 15:00

پيکان تهران

2 - 2

ماشین سازی تبریز

1399/11/17 15:00

تراکتور تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1399/11/16 15:00

استقلال تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1399/11/17 17:00

گل گهر سیرجان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/11/17 15:30

پدیده مشهد

0 - 1

مس رفسنجان

1399/11/16 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 2

تراکتور تبریز

1399/11/26 15:00

نساجی مازندران

1 - 2

گل گهر سیرجان

1399/11/25 15:30

فولاد خوزستان

2 - 0

پدیده مشهد

1399/11/25 16:00

سپاهان اصفهان

2 - 0

استقلال تهران

1399/11/25 17:10

پرسپولیس تهران

1 - 0

پيکان تهران

1399/11/26 17:15

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

آلومينيوم اراک

1399/11/25 15:00

مس رفسنجان

3 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/11/26 15:00

ماشین سازی تبریز

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/11/25 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1399/12/11 17:35

پيکان تهران

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/12/11 15:00

سپاهان اصفهان

1 - 0

گل گهر سیرجان

1399/12/11 15:45

پرسپولیس تهران

1 - 0

سايپـا تهران

1399/12/11 17:25

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

تراکتور تبریز

1399/12/11 15:00

ماشین سازی تبریز

1 - 1

پدیده مشهد

1399/12/11 15:00

مس رفسنجان

1 - 1

استقلال تهران

1399/12/11 15:00

نساجی مازندران

1 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 1

نساجی مازندران

1399/12/16 15:30

سايپـا تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1399/12/16 15:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/12/16 17:30

استقلال تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1399/12/16 17:30

صنعت نفت آبادان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1399/12/16 15:00

گل گهر سیرجان

0 - 0

مس رفسنجان

1399/12/16 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 6

سپاهان اصفهان

1399/12/16 15:30

پدیده مشهد

2 - 0

پيکان تهران

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

گل گهر سیرجان

1400/02/18 21:00

پيکان تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1399/12/27 16:00

سپاهان اصفهان

2 - 0

تراکتور تبریز

1399/12/28 15:30

پرسپولیس تهران

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1399/12/28 15:00

صنعت نفت آبادان

0 - 0

پدیده مشهد

1399/12/28 16:30

ماشین سازی تبریز

0 - 2

استقلال تهران

1399/12/27 16:00

مس رفسنجان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1399/12/28 15:00

نساجی مازندران

1 - 0

سايپـا تهران

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

0 - 0

مس رفسنجان

1400/01/14 17:00

سايپـا تهران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1400/01/16 16:30

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/01/14 17:30

استقلال تهران

0 - 0

پيکان تهران

1400/01/14 18:50

نفت مسجد سلیمان

0 - 2

نساجی مازندران

1400/01/14 17:00

گل گهر سیرجان

3 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/01/16 16:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/01/12 16:30

پدیده مشهد

1 - 1

پرسپولیس تهران

1400/01/14 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

تراکتور تبریز

1400/03/03 20:45

پيکان تهران

0 - 2

گل گهر سیرجان

1400/01/23 17:30

سپاهان اصفهان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/01/23 17:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

نساجی مازندران

1400/01/19 18:50

صنعت نفت آبادان

0 - 1

استقلال تهران

1400/03/03 21:30

ماشین سازی تبریز

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/01/22 17:00

مس رفسنجان

1 - 0

سايپـا تهران

1400/01/22 18:30

پدیده مشهد

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/01/26 20:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/03/08 19:00

سايپـا تهران

2 - 1

فولاد خوزستان

1400/03/08 19:40

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

پرسپولیس تهران

1400/03/03 19:30

استقلال تهران

2 - 0

پدیده مشهد

1400/03/31 19:15

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

مس رفسنجان

1400/02/02 21:00

نساجی مازندران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1400/02/02 21:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/02/03 20:40

آلومينيوم اراک

1 - 1

پيکان تهران

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/04/01 20:50

پيکان تهران

1 - 1

تراکتور تبریز

1400/02/19 21:20

سپاهان اصفهان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1400/02/19 20:25

استقلال تهران

0 - 2

ذوب آهن اصفهان

1400/02/19 22:15

صنعت نفت آبادان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1400/02/18 21:15

ماشین سازی تبریز

2 - 2

سايپـا تهران

1400/02/18 21:15

مس رفسنجان

0 - 1

نساجی مازندران

1400/02/18 20:45

پدیده مشهد

1 - 0

گل گهر سیرجان

1400/02/30 19:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1400/02/24 18:30

سايپـا تهران

1 - 2

پيکان تهران

1400/02/26 19:25

سپاهان اصفهان

5 - 1

مس رفسنجان

1400/02/26 18:15

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال تهران

1400/02/24 19:30

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/02/26 19:25

نساجی مازندران

1 - 0

فولاد خوزستان

1400/02/24 18:00

گل گهر سیرجان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/02/24 17:55

آلومينيوم اراک

1 - 0

پدیده مشهد

1400/02/24 17:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1400/04/06 20:45

پيکان تهران

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/04/06 19:50

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

آلومينيوم اراک

1400/04/04 19:40

استقلال تهران

2 - 0

گل گهر سیرجان

1400/04/04 21:50

صنعت نفت آبادان

1 - 0

سايپـا تهران

1400/04/04 20:50

ماشین سازی تبریز

0 - 2

نساجی مازندران

1400/04/04 19:10

مس رفسنجان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1400/04/04 19:15

پدیده مشهد

2 - 1

تراکتور تبریز

1400/04/05 20:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/04/09 19:15

سايپـا تهران

1 - 2

پدیده مشهد

1400/04/09 19:50

سپاهان اصفهان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/04/10 21:15

پرسپولیس تهران

3 - 1

گل گهر سیرجان

1400/04/09 19:50

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

صنعت نفت آبادان

1400/04/10 20:50

مس رفسنجان

2 - 1

فولاد خوزستان

1400/04/10 20:30

نساجی مازندران

0 - 1

پيکان تهران

1400/04/10 19:50

آلومينيوم اراک

0 - 0

استقلال تهران

1400/04/10 19:50

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1400/04/15 21:10

پيکان تهران

1 - 1

سپاهان اصفهان

1400/04/15 19:50

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1400/04/14 19:40

استقلال تهران

2 - 1

تراکتور تبریز

1400/04/15 19:15

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1400/04/15 21:00

ماشین سازی تبریز

3 - 0

مس رفسنجان

1400/04/15 19:00

گل گهر سیرجان

2 - 1

آلومينيوم اراک

1400/04/15 20:20

پدیده مشهد

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/04/15 20:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 0

گل گهر سیرجان

1400/04/19 20:15

فولاد خوزستان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/04/19 21:30

سايپـا تهران

0 - 2

استقلال تهران

1400/04/19 19:50

سپاهان اصفهان

4 - 1

صنعت نفت آبادان

1400/04/19 20:45

پرسپولیس تهران

2 - 0

آلومينيوم اراک

1400/04/19 20:55

نفت مسجد سلیمان

2 - 3

ذوب آهن اصفهان

1400/04/22 21:00

مس رفسنجان

1 - 1

پيکان تهران

1400/04/22 20:30

نساجی مازندران

1 - 0

پدیده مشهد

1400/04/22 21:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

فولاد خوزستان

1400/04/29 21:15

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

نساجی مازندران

1400/04/29 21:15

استقلال تهران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/04/29 21:15

صنعت نفت آبادان

1 - 1

مس رفسنجان

1400/04/29 21:15

ماشین سازی تبریز

0 - 5

پرسپولیس تهران

1400/04/29 21:15

گل گهر سیرجان

1 - 0

سايپـا تهران

1400/04/29 21:15

آلومينيوم اراک

1 - 3

تراکتور تبریز

1400/04/29 21:15

پدیده مشهد

0 - 1

سپاهان اصفهان

1400/04/29 21:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/05/03 21:15

سايپـا تهران

1 - 0

آلومينيوم اراک

1400/05/03 21:15

سپاهان اصفهان

2 - 0

ذوب آهن اصفهان

1400/05/03 21:15

پرسپولیس تهران

3 - 1

تراکتور تبریز

1400/05/03 21:15

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

گل گهر سیرجان

1400/05/03 21:15

ماشین سازی تبریز

0 - 5

پيکان تهران

1400/05/03 21:15

مس رفسنجان

2 - 1

پدیده مشهد

1400/05/03 21:15

نساجی مازندران

1 - 3

استقلال تهران

1400/05/03 21:15

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

5 - 1

سايپـا تهران

1400/05/08 21:15

پيکان تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1400/05/08 21:15

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

مس رفسنجان

1400/05/08 21:15

استقلال تهران

1 - 2

سپاهان اصفهان

1400/05/08 21:15

صنعت نفت آبادان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/05/08 21:15

گل گهر سیرجان

2 - 2

نساجی مازندران

1400/05/08 21:15

آلومينيوم اراک

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1400/05/08 21:15

پدیده مشهد

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/05/08 21:15