برنامه بازی ها Zobahan Isfahan - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/05/04 20:45

شهید وطنی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

استقلال تهران

1397/05/11 20:45

ذوب آهن فولادشهر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/05/18 20:30

پاس قوامین

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

سپاهان اصفهان

1397/05/26 20:15

ذوب آهن فولادشهر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1397/06/01 18:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/06/08 19:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/06/31 18:45

غدیر

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1397/07/06 18:15

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/07/27 16:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

پيکان تهران

1397/08/03 16:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/09/13 16:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

4 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/08/18 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1397/09/03 15:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/09/07 15:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/09/21 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

نساجی مازندران

1397/11/16 18:15

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

3 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/12/05 18:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

سايپـا تهران

1398/02/10 17:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/01/06 16:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/12/09 18:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/12/16 17:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

استقلال خوزستان

1397/12/26 16:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1398/01/11 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

سپيدرود رشت

1398/01/15 18:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/01/24 18:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1398/01/28 18:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

تراکتورسازي تبریز

1398/02/06 19:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 2

ذوب آهن اصفهان

1398/02/13 18:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 1

فولاد خوزستان

1398/02/21 21:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1398/02/26 21:30

+