برنامه بازی ها Peykan Tehran - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

پيکان تهران

1397/05/05 20:45

آزادی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

3 - 0

سايپـا تهران

1397/05/11 20:45

شهدا

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 0

پيکان تهران

1397/05/19 20:30

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/05/25 20:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 1

پيکان تهران

1397/06/02 18:35

امام رضا (ع)

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1397/06/08 20:15

شهدا

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 3

پيکان تهران

1397/06/30 19:30

تختی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

سپيدرود رشت

1397/07/06 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

پيکان تهران

1397/08/28 16:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

پيکان تهران

1397/08/03 16:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 2

تراکتورسازي تبریز

1397/08/11 15:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 0

پيکان تهران

1397/08/18 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 3

فولاد خوزستان

1397/09/02 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

پيکان تهران

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 1

نساجی مازندران

1397/09/15 15:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 4

استقلال تهران

1397/11/18 15:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

3 - 1

پيکان تهران

1398/1/19 17:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 1

سپاهان اصفهان

1397/11/26 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پيکان تهران

1397/12/03 15:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

پدیده خراسان

1397/12/10 16:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

پيکان تهران

1397/12/16 16:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/12/26 16:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 2

پيکان تهران

1398/01/08 17:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1398/01/15 17:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/01/24 18:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 1

پيکان تهران

1398/01/30 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

3 - 2

پارس جنوبي جم

1398/02/05 18:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

پيکان تهران

1398/02/12 19:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/02/21 21:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 0

پيکان تهران

1398/02/26 21:30

+