برنامه بازی ها Shahre Khodro - ليگ برتر (خليج فارس)-9899گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 2

شهر خودرو مشهد

1398/06/01 19:10

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

2 - 1

شاهين بوشهر

1398/06/07 18:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/06/23 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/06/29 19:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/07/03 18:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

1 - 0

پرسپولیس تهران

1398/07/12 18:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

شهر خودرو مشهد

1398/07/29 16:50

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

گل گهر سیرجان

1398/08/03 16:10

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

شهر خودرو مشهد

1398/08/09 16:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

پارس جنوبي جم

1398/08/17 16:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

-

شهر خودرو مشهد

1398/09/01 15:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

صنعت نفت آبادان

1398/09/08 15:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

شهر خودرو مشهد

1398/09/14 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

سپاهان اصفهان

1398/09/18 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

شهر خودرو مشهد

1398/09/22 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

پيکان تهران

1398/09/28 15:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

-

شهر خودرو مشهد

1398/10/06 16:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

ماشین سازی تبریز

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

شهر خودرو مشهد

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

شهر خودرو مشهد

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

ذوب آهن اصفهان

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

شهر خودرو مشهد

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

سايپـا تهران

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

شهر خودرو مشهد

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

تراکتورسازی تبریز

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

شهر خودرو مشهد

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

استقلال تهران

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

شهر خودرو مشهد

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

-

نساجی مازندران

+