برنامه بازی ها Gol Gohar - ليگ برتر (خليج فارس)-9899گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

نساجی مازندران

1398/05/31 19:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

گل گهر سیرجان

1398/06/08 19:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1398/06/22 19:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

گل گهر سیرجان

1398/06/29 17:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/07/03 17:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1398/07/12 16:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1398/07/29 16:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

1 - 0

گل گهر سیرجان

1398/08/24 15:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

پيکان تهران

1398/08/10 15:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

1 - 1

گل گهر سیرجان

1398/08/17 17:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/10/03 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1398/09/08 16:40

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/09/14 16:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1398/09/19 17:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1398/09/23 16:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

گل گهر سیرجان

1398/09/29 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

سايپـا تهران

1398/11/05 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

گل گهر سیرجان

1398/11/11 14:45

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

تراکتورسازی تبریز

1398/11/18 16:50

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 2

گل گهر سیرجان

1398/11/25 16:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 0

استقلال تهران

1398/12/08 16:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

گل گهر سیرجان

1399/01/16 17:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

شهر خودرو مشهد

1399/01/21 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

گل گهر سیرجان

1399/01/26 17:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

شاهين بوشهر

1399/01/15 17:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

گل گهر سیرجان

1399/01/22 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

فولاد خوزستان

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

گل گهر سیرجان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

پرسپولیس تهران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

گل گهر سیرجان

+