برنامه بازی ها Nasaji Mazandran - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/05/04 20:45

شهید وطنی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

نساجی مازندران

1397/05/12 20:00

یادگار امام

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1397/05/18 20:30

شهید وطنی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 1

نساجی مازندران

1397/05/25 20:30

غدیر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/06/01 20:15

شهید وطنی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

نساجی مازندران

1397/06/21 20:30

آزادی

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 0

استقلال تهران

1397/06/31 18:45

شهید وطنی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

سايپـا تهران

1397/07/06 18:15

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

3 - 2

نساجی مازندران

1397/07/27 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/08/03 16:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

نساجی مازندران

1397/08/11 16:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 0

استقلال خوزستان

1397/08/18 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1397/09/02 16:40

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 2

سپيدرود رشت

1397/09/08 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 1

نساجی مازندران

1397/09/15 15:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

نساجی مازندران

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

تراکتورسازي تبریز

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

نساجی مازندران

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

فولاد خوزستان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

پرسپولیس تهران

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

نساجی مازندران

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

نساجی مازندران

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

سپاهان اصفهان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

نساجی مازندران

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

پدیده خراسان

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

نساجی مازندران

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

نساجی مازندران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

پيکان تهران

+