برنامه بازی ها Esteghlal Tehran - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 2

Sepahan Isfahan

1401/05/21 19:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 3

Esteghlal Tehran

1401/05/27 19:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Mes Kerman

1401/06/03 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Esteghlal Tehran

1401/06/08 20:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1401/06/15 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

3 - 1

Nasaji Mazandran

1401/06/19 17:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Esteghlal Tehran

1401/07/09 18:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 1

Foolad Khouzestan

1401/07/15 17:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 1

Esteghlal Tehran

1401/07/22 17:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/07/29 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

Esteghlal Tehran

1401/08/06 16:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 2

Perspolis Tehran

1401/09/29 17:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 1

Esteghlal Tehran

1401/10/04 18:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 0

1401/10/09 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 0

Esteghlal Tehran

1401/10/16 14:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 1

Esteghlal Tehran

1401/10/29 16:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

4 - 0

Malavan Anzali

1401/11/06 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 3

Esteghlal Tehran

1401/11/13

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

3 - 1

Naft Masjed Soleyman

1401/11/18

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 2

Esteghlal Tehran

1401/11/24 14:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Esteghlal Tehran

1401/12/09 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 1

Gol Gohar

1401/12/15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 2

Esteghlal Tehran

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 0

Zobahan Isfahan

1402/01/11

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 1

Esteghlal Tehran

1402/01/18

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

6 - 1

Havadar Tehran

1402/01/26

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Esteghlal Tehran

1402/02/03

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1402/02/15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 2

Esteghlal Tehran

1402/02/22

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

7 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1402/02/28