برنامه بازی ها Foolad Khouzestan - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

Naft Abadan

1401/05/22 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1401/05/28 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

3 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1401/06/04 21:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

0 - 1

Foolad Khouzestan

1401/06/09 19:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

1401/06/14 21:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

3 - 1

Foolad Khouzestan

1401/08/11 15:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

Mes Kerman

1401/07/09 19:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 1

Foolad Khouzestan

1401/07/15 17:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 1

Peykan Tehran

1401/07/21 18:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 1

Foolad Khouzestan

1401/07/28 17:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 2

Gol Gohar

1401/08/05 19:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 4

Foolad Khouzestan

1401/09/28 17:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 1

Zobahan Isfahan

1401/10/03 17:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

Havadar Tehran

1401/10/09 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 1

Foolad Khouzestan

1401/10/14

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 0

Foolad Khouzestan

1401/10/30 17:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Perspolis Tehran

1401/11/07 17:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Foolad Khouzestan

1401/11/12

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 1

Sepahan Isfahan

1401/11/18

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 0

Foolad Khouzestan

1401/11/24 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Malavan Anzali

1401/12/10 16:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 1

Foolad Khouzestan

1401/12/15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 2

Esteghlal Tehran

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 2

Foolad Khouzestan

1402/01/10

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

2 - 0

Nasaji Mazandran

1402/01/17

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

2 - 2

Foolad Khouzestan

1402/01/26

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1402/02/04

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

2 - 0

Foolad Khouzestan

1402/02/15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1402/02/22

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

2 - 2

آلومينيوم اراک

1402/02/28