برنامه بازی ها Nasaji Mazandran - Primier League 2023-4


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Peykan Tehran

1402/05/18 19:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Nasaji Mazandran

1402/05/25 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Gol Gohar

1402/06/02 20:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

3 - 1

Naft Abadan

1402/06/07 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shams Azar Qazvin

2 - 1

Nasaji Mazandran

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

آلومينيوم اراک

1402/07/25 18:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Nasaji Mazandran

1402/07/16 17:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Sepahan Isfahan

1402/08/08 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

3 - 0

Nasaji Mazandran

1402/08/11 16:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 2

Zobahan Isfahan

1402/08/21 16:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1402/10/08 17:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1402/09/18 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

4 - 0

Nasaji Mazandran

1402/09/28 17:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 2

Havadar Tehran

1402/10/03 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

1 - 0

Nasaji Mazandran

1402/10/13 17:45

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 1

Nasaji Mazandran

1402/11/26 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 3

1402/12/02 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 0

Nasaji Mazandran

1402/12/08 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1402/12/17 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Shams Azar Qazvin

1402/12/23 19:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

Nasaji Mazandran

1402/12/28 18:45

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Malavan Anzali

1403/01/18 18:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

0 - 0

Nasaji Mazandran

1403/01/24 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1403/01/31 18:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 2

Nasaji Mazandran

1403/02/12 17:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 2

Perspolis Tehran

1403/02/17 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

1 - 4

Nasaji Mazandran

1403/02/24 17:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1403/03/04 19:45

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 5

Nasaji Mazandran

1403/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Foolad Khouzestan

1403/03/12 19:00