برنامه بازی ها Nasaji Mazandran - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

1401/05/21 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 1

Nasaji Mazandran

1401/05/27 21:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 2

Malavan Anzali

1401/06/03 20:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

Nasaji Mazandran

1401/06/08 19:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 0

Mes Kerman

1401/06/14 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

3 - 1

Nasaji Mazandran

1401/06/19 17:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

4 - 0

Naft Masjed Soleyman

1401/07/09 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 0

Zobahan Isfahan

1401/07/14 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 1

Nasaji Mazandran

1401/07/21 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 1

Foolad Khouzestan

1401/07/28 17:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

3 - 0

Nasaji Mazandran

1401/08/06 17:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 2

Naft Abadan

1401/09/28 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

Nasaji Mazandran

1401/10/03 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1401/10/10 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

5 - 1

Nasaji Mazandran

1401/10/15 16:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Nasaji Mazandran

1401/10/29 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1401/11/06 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Nasaji Mazandran

1401/11/12

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Peykan Tehran

1401/11/18

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 1

Nasaji Mazandran

1401/11/25

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Esteghlal Tehran

1401/12/09 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

2 - 2

Nasaji Mazandran

1401/12/15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 0

Nasaji Mazandran

1401/12/22

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 2

Gol Gohar

1402/01/11

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

2 - 0

Nasaji Mazandran

1402/01/17

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1402/01/25

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

4 - 0

Nasaji Mazandran

1402/02/03

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Havadar Tehran

1402/02/16

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Nasaji Mazandran

1402/02/22

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 4

Perspolis Tehran

1402/02/28