برنامه بازی ها Havadar Tehran - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 1

Havadar Tehran

1401/05/21 20:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1401/05/28 19:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

Naft Abadan

1401/06/04 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Havadar Tehran

1401/06/09 18:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 3

Perspolis Tehran

1401/06/14 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 1

Havadar Tehran

1401/06/19 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 2

Sepahan Isfahan

1401/07/10 17:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 1

Havadar Tehran

1401/07/15 18:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 0

Malavan Anzali

1401/07/22 16:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 1

Havadar Tehran

1401/07/29 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

Esteghlal Tehran

1401/08/06 16:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

2 - 1

Havadar Tehran

1401/09/28 16:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

Nasaji Mazandran

1401/10/03 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

Havadar Tehran

1401/10/09 17:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1401/10/14

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

آلومينيوم اراک

1401/11/01 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Havadar Tehran

1401/11/07 16:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 1

Havadar Tehran

1401/11/13

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1401/11/19

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

0 - 1

Havadar Tehran

1401/11/24 16:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

1401/12/09 14:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

3 - 1

Havadar Tehran

1401/12/14

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

Mes Kerman

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 2

Havadar Tehran

1402/01/10

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 1

Peykan Tehran

1402/01/18

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

6 - 1

Havadar Tehran

1402/01/26

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

Gol Gohar

1402/02/03

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Havadar Tehran

1402/02/16

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1402/02/22

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

3 - 3

Havadar Tehran

1402/02/28