23/12/1399

جزییات مسابقه

خورشيد مهر قروه کردستان - گرين کشاورز نهاوند

15:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی گرين کشاورز نهاوند

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی گرين کشاورز نهاوند

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن