28/11/1399

جزییات مسابقه

ستارگان آژند آذربايجان - اوحدي مراغه

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی اوحدي مراغه

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی اوحدي مراغه

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ستارگان آژند آذربايجان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ستارگان آژند آذربايجان

نام بازیکن

پیراهن