18/11/1399

جزییات مسابقه

خورشيد مهر قروه کردستان - نيکان مهر تهران

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی نيکان مهر تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نيکان مهر تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن