30/10/1399

جزییات مسابقه

ستارگان آژند آذربايجان - جام جم بيله سوار

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی جام جم بيله سوار

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی جام جم بيله سوار

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ستارگان آژند آذربايجان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ستارگان آژند آذربايجان

نام بازیکن

پیراهن