برنامه بازی ها Nasaji Mazandran - Primier League 2023-4


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

Peykan Tehran

1402/05/18 19:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Nasaji Mazandran

1402/05/25 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Gol Gohar

1402/06/02 20:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

3 - 1

Naft Abadan

1402/06/07 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shams Azar Qazvin

-

Nasaji Mazandran

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

آلومينيوم اراک

1402/07/05 18:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

-

Nasaji Mazandran

1402/07/16 17:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Sepahan Isfahan

1402/08/08 16:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Nasaji Mazandran

1402/08/21 16:45