False{ return; }

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین اجرایی و مدیران تیم های لیگ برتر و لیگ یک

ساعت 11:35 پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی معاونین اجرایی و مدیران تیم های لیگ برتر و لیگ دسته اول امروز برگزار شد.