False{ return; }

جشنواره جایزه اخلاق مرام هادی

ساعت 09:06 سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

اولین جشنواره مردمی جایزه اخلاق مرام هادی به همت مجمع مردمی ورزش کشور و با یاد شهید ابراهیم هادی و در راستای تجلیل و تقویت ورزشکاران اخلاق مدار سال ۱۳۹۹ برگزار شد.