برنامه بازی ها - ليگ دو (جام آزادگان) - 1400گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام طوس مشهد

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/08/24 14:00

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهرداري بم

1400/08/24 14:15

شهداي رزکان کرج

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/08/24 14:15

چوکاي تالش

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/08/24 14:15

ملي حفاري اهواز

1 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/08/24 14:30

سپيدرود رشت

2 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/08/23 14:15

آبی پوشان تهران

0 - 0

علم و ادب تبریز

1400/08/24 14:15

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

0 - 1

چوکاي تالش

1400/08/30 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 2

سپيدرود رشت

1400/08/30 14:00

شهرداری ماهشهر

0 - 1

پیام طوس مشهد

1400/08/30 14:15

شهرداري بم

1 - 1

ملي حفاري اهواز

1400/08/30 14:00

شهداي بابلسر

2 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/08/30 14:00

علم و ادب تبریز

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/08/30 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 1

آبی پوشان تهران

1400/08/30 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

-

سپيدرود رشت

1400/09/07 15:00

ملي حفاري اهواز

-

علم و ادب تبریز

1400/09/07 15:00

شهداي بابلسر

-

شهرداری بندرعباس

1400/09/07 15:00

چوکاي تالش

-

شهرداري بم

1400/09/07 15:00

آبی پوشان تهران

-

شهرداری ماهشهر

1400/09/07 15:00

پیام طوس مشهد

-

ایرانجوان بوشهر

1400/09/07 15:00

نیروی زمینی تهران

-

شهید اورکی اسلامشهر

1400/09/07 15:00