برنامه بازی ها Naft Abadan - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

ذوب آهن اصفهان

1400/07/28 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

-

صنعت نفت آبادان

1400/08/03 18:00