1398/06/07

جزییات مسابقه

شهر خودرو مشهد - شاهين بوشهر

18:30

رخداد های بازی

اکبر صادقي بديع 13

21 حسين مالکي

سعيد صادقي 43

بازیکنان اصلی شاهين بوشهر

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی شاهين بوشهر

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی شهر خودرو مشهد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره شهر خودرو مشهد

نام بازیکن

پیراهن