1398/05/31

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - پارس جنوبي جم

19:10

رخداد های بازی

مهدي ترابي 57

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

اميد عاليشاه 2
شجاع خليل زاده 3
سيد جلال حسيني خشکباري 4
محمدحسين کنعاني زادگان 6
خوزه براندائو گونسالوز جونیور 7
احمد نوراللهي 8
امير روستايي 20
محمد نادري 28
اميرحسين بيات 63
علي عليپور 70
سيامک نعمتي 88
مهدي ترابي 9
فرشاد احمد زاده 10
محمد انصاري 15
مهدي شيري 17
محسن ربیع خواه 18
وحيد اميري 19

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن