1398/06/02

جزییات مسابقه

شاهين بوشهر - سپاهان اصفهان

20:15

رخداد های بازی

58 ولادمير کومان

63 محمد محبي

82 رضا ميرزايي

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی شاهين بوشهر

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره شاهين بوشهر

نام بازیکن

پیراهن