1398/05/31

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - سايپـا تهران

20:15

رخداد های بازی

ماکائولی کریسانتوس 41

حميد بوحمدان 50

57 محمد رضا سليماني اصل

67 معين عباسيان

73 محمد رضا سليماني اصل

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن